AD: Målarnas veto saknar inte fog

AD säger nej till Måleriföretagens begäran att stoppa det veto som Målareförbundet har lagt mot ett företag för att det inte ska kunna hyra in bemanningspersonal.

Mellan Måleriföretagen och Målarna har det uppkommit en rad tvister gällande medlemsföretags anlitande av underentreprenörer och bemanningsföretag. Målarna har i ett antal fall lagt veto enligt mbl.

I ett ärende som Magnus Johansson & Son Måleri i Borås AB driver tillsammans med Måleriföretagen vill bolaget påbörja arbeten med kort varsel. Men förbundet har lagt ett veto mot bolaget att anlita bemanningsföretag.

Arbetsgivarsidan har begärt ett interimistiskt förordnande från AD om att det veto som förbundet lagt ska sakna verkan. Arbetsgivarsidan pekar på den ekonomiska skada företaget drabbas av om det inte får anlita bemanningspersonal.

Arbetsgivarsidan menar att det krav på yrkeskompetens som förbundet kräver inte finns i författning, eller inte i något kollektivavtal som binder bemanningsföretaget eller i något kollektivavtal som binder bolaget avseende inhyrd personal.

Arbetsgivarsidan refererar också till att bolaget under flera år anlitat samarbetsparter utan att förbundet har hävdat måleriavtalets yrkeskompetenskrav på sätt som nu görs gällande.

Förbundet å sin sida pekar på konsekvenserna av ett interimistiskt beslut om att vetot ska sakna verkan. Om Arbetsdomstolen skulle gå på arbetsgivarens linje kommer bolagets beslut att anlita arbetskraft som saknar yrkeskompetens att verkställas. Om Arbetsdomstolen därefter, när Arbetsdomstolen slutligt avgör målet, finner att vetot har rättslig verkan, kommer detta ställningstagande inte att ha något värde för förbundet.

Parterna är oeniga om inhyrning av arbetskraft medför att det krav på yrkeskompetens som följer av måleriavtalet åsidosätts.

AD konstaterar att om den tilltänkta åtgärden från arbetsgivaren kan antas medföra att lag eller kollektivavtal för arbetet åsidosätts eller att åtgärden på annat sätt strider mot vad som är allmänt godtaget inom parternas avtalsområde får åtgärden inte beslutas eller verkställas av arbetsgivaren.

Vidare pekar AD på att den fackliga vetorätten inte omfattar endast fall där arbetsgivaren haft som primärt syfte att kringgå lag eller avtal. Det räcker att åtgärden rent faktiskt har den effekten.

AD pekar vidare på att ett provisoriskt förordnande om rättsförhållande mellan parterna inte bör ske utan starka skäl och först efter en proportionalitetsbedömning. AD anser att detta även ska gälla ett interimistiskt förordnande om att en vetoförklaring ska sakna verkan.

Målareförbundet och Måleriföretagen har till AD kommit med intyg från parterna i bemanningsavtalet. AD konstaterar att av dessa intyg framgår att parterna i bemanningsavtalet har olika uppfattningar i den aktuella tolkningsfrågan.

Sammantaget slår AD fast att Måleriföretagen inte gjort sannolikt att vetot strider mot medbestämmandelagen. Därmed finns fog för vetoförklaringen och AD avslår det intermistiska yrkandet.

 

Mattias Croneborg

Fråga experterna