AD ogiltigförklarar avskedande

Universitetet har inga bevis för sina anklagelser om allvarlig oredlighet i forskning, ansåg fackförbundet Sveriges universitetslärare och forskare. Efter att ha gått igenom såväl den avskedade forskarens musstudie som hennes grisstudie ger Arbets­dom­stolen förbundet rätt.

I en musstudie har forskaren räknat antalet hela celler av viss typ i ett visst lager i näthinnan, och i grisstudien har hon med linjal på en datorbildskärm mätt tjockleken av friska delar i ett visst lager i näthinnan. I musstudien hade två andra bedömare fått fram andra mätresultat och i grisstudien hade en annan bedömare fått fram ett annat resultat. Forskaren anmäldes i augusti 2017 för oredlighet i forskning av en doktorand som hon var bi­trädande handledare för. Sådan misstänkt oredlighet utreds av en nämnd, som den 15 november 2018 beslutade att det var oredlighet. Personal­ansvars­nämnden vid Lunds universitet beslutade därpå att avskeda forskaren, Hon avskedades den 7 februari 2019, varpå Saco-S genom Sveriges universitetslärare och forskare stämde staten genom Lunds universitet till Arbetsdomstolen.

Saco-S: Universitetet har inga bevis för sina anklagelser om allvarlig oredlighet i forskning. Avskedandet av universitetsläraren ska förklaras ogiltigt och staten ska betala henne 150 000 kronor i allmänt skadestånd och 40 300 kronor i månaden i ekonomiskt skadestånd från avskedande­dagen. I andra hand, om domstolen skulle finna att det inte var skäl att avskeda henne men väl för uppsägning, kräver förbundet att hon ska få 40 300 kronor i månaden under uppsägningstiden fram till den 7 juni 2019 och 100 000 kronor i allmänt skadestånd.

Staten: Det finns laga grund för avskedandet, eller åtminstone saklig grund för uppsägning, redan av den anledningen att Lunds universitet beslutat att den biträdande forskaren gjort sig skyldig till oredlighet i forskning genom att dra slutsatser som saknar stöd i det forskningsmaterial hon använt.

Arbetsdomstolen: Att forskaren gjort sig skyldig till oredlighet i forskning är inte i sig laga grund för avskedandet eller saklig grund för uppsägning. Lunds universitets beslut innebär inte heller att AD ska utgå ifrån att hon gjort sig skyldig till oredlighet i forskning. På samma sätt som en brottmålsdom från en allmän domstol inte är bindande i ett efterföljande mål om uppsägning eller avskedande på grund av den i brottmålet beskrivna gärningen, så är ett myndighets­beslut inte heller bindande i det efterföljande målet. Därför är det Arbetsdomstolens sak att självständigt pröva om hon gjort sig skyldig till oredlighet i forskning på det sätt staten påstått. Forskaren har redogjort för hur och varför hon mätt och räknat. Staten har inte ifrågasatt hennes metoder. Metoderna innehåller många felkällor och det kan vara svårt för olika bedömare att få samma mätvärde. Att två andra be­dömare i musstudien fått andra värden beror på att de inte bara räknat hela celler som forskaren gjorde. Det är inte utrett att dessa bedömares mätvärden skulle vara mer korrekta. Staten har inte visat att forskaren gjort sig skyldig till påstådd oredlighet i forskning i fråga om musstudien.

På samma sätt har en annan be­dömare kommit till andra resultat i grisstudien. Förbundet har lämnat begripliga konkreta exempel på vad det kan bero på. Dessa förklaringar har inte bemötts av staten eller berörts av statens förhörspersoner. Inte heller har ledamöterna i oredlighetsnämnden, såvitt framkommit, forskat på näthinnor eller haft någon tidigare erfarenhet av att bedöma det aktuella lagret i näthinnan. Det är inte utrett att den andra bedömarens mätvärden varit mer korrekta än forskarens. Staten har inte visat att forskaren gjort sig skyldig till påstådd oredlighet i forskning i fråga om grisstudien.

Sammanfattningsvis har staten inte visat att hon gjort sig skyldig till påstådd oredlighet i forskning.

DOMSLUT

Arbetsdomstolen ogiltigförklarar avskedandet. Forskaren har därmed rätt till lön från tidpunkten för avskedandet och allmänt skadestånd för det oriktiga avskedandet. Domstolen bestämmer det allmänna skadeståndet till 125 000 kronor. Som förlorande part ska staten ersätta Saco-S för rättegångskostnaderna, 251 461 kronor.

Elisabet Örnerborg

Fråga experterna