AD: Skäl fanns för avskedande av polis

Det fanns skäl att avskeda en polis då han inte var pålitlig ur säkerhetssynpunkt och därmed sårbar.

Polisförbundet hade stämt staten genom Polismyndigheten för otillåtet avskedande. Polisförbundet ansåg att avskedandet av en medlem skett utan att det ens fanns saklig grund för uppsägning.

Polismyndigheten beslutade att en anställd polis inte längre var godkänd för placering i säkerhetsklassat arbete. Därefter avskedades han.

Polismyndigheten: Polisen har förtigit information och lämnat oriktiga uppgifter om samröre med kriminella personer vid två säkerhetsprövningar, 2015 och 2019.

Förbundet: Polisen har inte medvetet förtigit eller undanhållit uppgifter om samröret. I själva verket ska han ha svarat sanningsenligt på frågorna som ställdes till honom. Polisen har inte haft samröre med dessa personer på ett sådant sätt att det föreligger laga skäl för avskedandet eller saklig grund för uppsägning. Polisen har inte medvetet svarat felaktigt på frågor om slagningar i Polismyndighetens register, som myndigheten påstått. Polismyndigheten ska dessutom känt till de faktiska omständigheterna som lagts till grund för avskedandet i mer än två månader innan underrättelse lämnades till polismannen.

Arbetsdomstolen: Kommer fram till att polisens agerande under säkerhetsprövningarna gör att hans pålitlighet kan ifrågasättas. Delar Polismyndighetens beskrivning om att polisens agerande tagit ifrån myndigheten möjligheten att på ett korrekt sätt bedöma polisens pålitlighet, lojalitet och sårbarhet på ett sätt som ska göras enligt säkerhetsskyddslagen. Staten har visat på sådana faktiska omständigheter som gjort att det kunde antas att polisen inte var pålitlig ur säkerhetssynpunkt och därmed sårbar. Följden blev att han inte längre bedömdes kunna ha säkerhetsklassad anställning. Därmed fanns ett rättsligt hinder för Polismyndigheten att ha kvar polisen i anställning som polis. Saklig grund för uppsägning har därmed funnits.
Det har även funnits laga skäl för avskedandet i och med att polisen grovt har åsidosatt sina åligganden mot staten. Polisen borde redan vid säkerhetsprövningen 2015 ha lämnat fler uppgifter på de frågor han fick, bland annat om hans samröre med organisationen Bandidos. När polisen skulle genomgå säkerhetsprövning igen 2019 måste han ha varit väl införstådd med vilka uppgifter som var av intresse för prövningen. Konstaterar att polisen trots detta inte heller då lämnade sanningsenliga och uttömmande uppgifter. Först när han förstod att säkerhetsavdelningen hade vissa uppgifter bekräftade han dem. Bedömer att Polismyndigheten inte har agerat i strid med tvåmånadersregeln.

Domslut: Polisförbundets talan avslås. Polisförbundet ska ersätta staten genom Polismyndigheten för rättegångskostnader med 609 087 kronor.

Lena Gunnars

Fråga experterna