AD: Uppenbart ogrundad talan från Blå-Gul fackförening

Arbetsdomstolen avslår Blå-Gul Fackförenings talan. Föreningen hade ansökt om stämning för att försöka få Elektrikerförbundets kollektivavtal med ett bolag ogiltigt.

Blå-Gul fackförening hade ansökt om stämning för att Elektrikerförbundet hade vidtagit olovliga stridsåtgärder och på detta sätt förmått bolaget Tema Elektro att skriva kollektivavtal med Elektrikerförbundet.

Blå-Gul fackförening: Anser att Elektrikerförbundet vidtog omfattande stridsåtgärder mot Tema Elektro i syfte att få till stånd kollektivavtal med bolaget. Säger att stridsåtgärderna vidtogs trots att inte någon av de anställda hos bolaget var medlemmar i Elektrikerförbundet och inte önskade att förbundet skulle träffa kollektivavtal med Tema Elektro.
Till följd av stridsåtgärderna blev Tema Elektro tvunget att teckna kollektivavtal med Elektrikerförbundet. AD ska fastställa att undanträngandet av Blå-Gul Fackförenings avtal var olovligt och att kollektivavtalet mellan Tema Elektro och Elektrikerförbundet är ogiltigt.

Arbetsdomstolen: Pekar på artikel 6.1 Europakonventionen och rätten till en rättvis rättegång med avseende på tvister om en persons civila rättigheter. Konstaterar samtidigt att en förutsättning för att en tvist ska kunna sägas angå någons civila rättigheter är att den angår något som på åtminstone rimliga grunder kan sägas gälla vad som enligt nationell lag erkänns som en rättighet. Utgångspunkten för denna bedömning är bestämmelserna i nationell lag och hur dessa tolkas av de nationella domstolarna.

Hänvisar till att de aktuella bestämmelserna i mbl ska skydda en arbetsgivare som redan slutit ett kollektivavtal för att utsättas för vissa typer av stridsåtgärder.

Konstaterar att mbl inte reglerar anspråk mellan arbetstagarorganisationer och är således inte avsedd att skydda dem mot att andra arbetstagarorganisationer genom stridsåtgärder försöker få till stånd kollektivavtal med arbetsgivare.
Slutsatsen är därför att Blå-Gul Fackförenings talan är uppenbart ogrundad och att tvisten inte heller kan anses röra en rättighet som erkänns av svensk rätt i den mening som krävs för att artikel 6.1 i Europakonventionen ska vara tillämplig. Slår fast att dom i målet kan meddelas utan att stämning utfärdas.

Domslut: Blå-Gul Fackförenings talan avslås.
 
 

Mattias Croneborg

Fråga experterna