Anmälan till konkurrensverket var ingen stridsåtgärd

Det var ingen stridsåtgärd när Måleriföretagen gjorde en anmälan av en skrivelse i kollektivavtalet till konkurrensverket.

Måleriföretagen hade anmält en skrivelse i kollektivavtalet till Konkurrensverket. Arbetsgivarorganisationen menade att skrivelsen var konkurrensbegränsande.

Måleriförbundet ansåg att anmälan var en otillåten stridsåtgärd. Förbundet menade att anmälan var gjord i ond tro, mot bättre vetande och för att utöva påtryckning mot förbundet. Förbundet menade också att anmälan till Konkurrensverket var felaktigt gjord då det är Måleriföretagens styrelse som ska fatta sådana beslut, men i detta fall var det Måleriföretagens förhandlingsdelegation som fattade beslutet. Förbundet yrkade på skadestånd på en miljon kronor.

Bakgrunden till anmälan var att det tidigare fanns en bestämmelse i kollektivavtalet som gjorde det möjligt för företagen att anställa arbetstagare med lägre kompetens och som kunde utföra enklare måleriarbeten, det så kallade serviceavtalet. Detta avtal sades upp av Målarförbundet.
I stället innehåller kollektivavtalet följande: ”Arbetare, som icke uppfyller något av de i första stycket stipulerade villkoren (utlärlingsbetyg eller styrka att hen arbetat som målare minst fyra år), kan endast anställas i enlighet med utbildningsavtalet.”

Måleriföretagen: Företag som har kollektivavtal har fått en svagare ställning på marknaden när det gäller enklare målarjobb jämfört med företag som inte har kollektivavtal. Anmälan var för att få ett klargörande om medlemsföretagens skyldigheter till följd av konkurrensrätten, eftersom flera medlemsföretag finner att bestämmelsen hämmar deras möjligheter att konkurrera på marknaden. En lösning skulle vara att Konkurrensverket befriade medlemmarna att följa bestämmelsen ovan

Konkurrensverket avskrev anmälan. Verket hänvisade bland annat till att enskilda företag som anses sig vara konkurrensbegränsade kan driva processer och att parterna har möjlighet att förhandla om avtalet.

Måleriföretagen anser inte heller att det fanns formfel bakom anmälan. Enligt en etablerad ordning inom organisationen fullgörs styrelsens uppgifter av förhandlingsdelegationen.

Arbetsdomstolen: Tvistefrågan är om Måleriföretagens åtgärd är en stridsåtgärd i medbestämmandelagens mening och om den i så fall är olovlig. Utgångspunkten är att en stridsåtgärd förutsätter att den har ett påtryckningssyfte och att åtgärden vidtas i kollektiva former. Det finns inget stöd för att anmälan skulle ha gjorts i ond tro eller mot bättre vetande. Konkurrensverket avskrev inte ärendet med motiveringen att anmälan var obefogad utan av andra skäl. Bedömer att det saknas tillräckligt stöd för att anmälan gjordes i det primära och direkta syftet att utöva påtryckning på förbundet.

Domslut: Att lämna in anmälan till Konkurrensverket var inte en stridsåtgärd i medbestämmandelagens mening och förbundets talan avslås. Förbundet får ersätta motpartens rättegångskostnader med 210 000 kronor.
 

Mattias Croneborg

Fråga experterna

Tidningen