Arbetsgivaren vann om reklamutdelares prestationslön

Den segdragna tivsten om reklamutdelares prestationslön avgjordes till arbetsgivarens fördel. Förbundet tvingas betala motpartens arvoden på 640 000 kronor.

Svenska Transportarbetareförbundet hade stämt Almega Tjänsteföretagen och Marknad & Service i Syd AB.

Saken gäller ett avsnitt i kollektivavtalet om prestationslön och avser behovsanställda arbetstagare som delar ut reklam med bil. Parterna är oense om en bestämmelse benämnd garantilöneregeln: "Blir utfallet av prestationslönen lägre än timlönen för en normalprestation ska lön motsvarande timlön utgå. Vid oenighet avseende tidsåtgången ska gemensam tidmätning ske."

Förbundet Tidmätning av distributionsarbetets samtliga arbetsmoment omfattar mätning av den tid som det tar för distributören att transportera sig från den plats dit distributionsmaterialet levereras, det vill säga bostaden eller utlämningsstället, till den första brevlådan i utdelningsdistriktet samt från utdelningens sista brevlåda tillbaka till bostaden eller utlämningsstället.

Dessa transporter arbetsmoment som är en integrerad del i det övriga arbetet och ska därför inkluderas vid mätningen av tidsåtgången för distributionsarbetets samtliga arbetsmoment.

Arbetsgivarparterna: Den tid det tar för en enskild distributör att ta sig till och från ett utdelningsdistrikt ska inte räknas med i jämförelsen mellan prestationslön och timlön för en normalprestation.

Arbetsdomstolen: Den aktuella regleringens uppbyggnad i sig talar för arbetsgivarparternas uppfattning om innebörden av avtalet i denna del. Det innebär att den tid det tar för arbetstagaren att ta sig till och från distributionsdistriktet inte utgör ett arbetsmoment som ska ingå tidmätningen. Förbundets fastställelsetalan ska avslås. Förbundet är därmed tappande part och ska därför ersätta arbetsgivarparterna för skäliga rättegångskostnader. Arbetsgivarparterna har yrkat ersättning med 640 500 kronor för ombudsarvode.

Konstaterar att målet har pågått i drygt två och ett halvt år. Under den tiden har förbundet ändrat sina fastställelseyrkanden i sådan mån att inget av de fastställelseyrkanden som nu prövats av domstolen fanns med när förbundet ansökte om stämning i målet. Detta motiverar de höga rättegångskostnaderna för arbetsgivarna i målet.

 

Mattias Croneborg

Fråga experterna