Arbetstagare på Hometec är tjänstemän

Elektrikerförbundet förlorade om kollektivavtal. Arbetstagare på Hometec är tjänstemän och bolaget behöver inte ansluta sig till larm- och säkerhetsteknikavtalet.

Svenska Elektrikerförbundet hade stämt Hometec Security Gbg AB för brott mot kollektivavtalet.
Tvisten handlar om vilket av de två kollektivavtal som Hometec är bundet av som ska tillämpas på ett tiotal anställda som förbundet kallar larmtekniker men som bolaget kallar säkerhetsexperter. Förbundet anser att larm- och säkerhetsteknikavtalet ska tillämpas på arbetstagarna, medan Hometec anser att tjänstemannaavtalet ska tillämpas.

Hometec säljer och installerar larm hos privatpersoner och är en av flera franchisetagare i Verisure-gruppen.

Förbundet: Anser att bolaget är skyldigt att tillämpa larm- och säkerhetsteknikavtalet på dessa arbetstagare. Detta skulle i så fall ha inneburit att arbetstagarna inte längre ska ha efterskottslön, utan förskottslön. Yrkar på 150 000 kronor i allmänt skadestånd för brott mot kollektivavtalet.

Pekar på att arbetet består dels av nyinstallation av larm, dels service av larmanläggningar. Arbete med nyinstallation av en larmanläggning innebär inte enbart arbete med hjälp av en handdator utan också med borr och skruvdragare. Överlag talar innehållet i arbetet för att arbetstagarna är arbetare och inte tjänstemän, och att det är larm- och säkerhetsteknikavtalet som ska gälla

Bolaget: Menar att säkerhetsexperterna hos bolaget är tjänstemän. Deras arbete regleras därför inte av larm- och säkerhetsteknikavtalet, som är ett arbetaravtal, utan av det tjänstemannaavtal mellan Unionen och Almega Säkerhetsföretagen som bolaget är bundet av.

Pekar också på att bolaget var bundet av tjänstemannaavtalet redan innan bolaget blev bundet av larm- och säkerhetsteknikavtalet.

Menar att säkerhetsexperterna ska betraktas som tjänstemän dels till följd av den historiska avtalstillämpningen, dels till följd av deras arbetsuppgifter vid bolaget.

Arbetsdomstolen: Konstaterar att bedömningen av avtalens tillämpningsområde görs konkret i förhållande till den arbetsgivare och den anställde eller den grupp av anställda som tvisten rör. Avgörande är väsentligen arbetstagarnas arbetsuppgifter eller sammansättningen av dessa. Här handlar det om att avgöra om de aktuella arbetsuppgifterna huvudsakligen är tjänstemannabetonade eller utgörs av arbetsuppgifter som typiskt faller under arbetaravtalet.

Sorterar bort de arbetsuppgifter som inte är avgörande i frågan, som exempelvis bilåkning. Därefter finns tre arbetsuppgifter som ska bedömas utifall de är arbetar- eller tjänstemannabetonade.

  1. Säkerhetskonsultation
  2. Montage och installation
  3. Avtalsskrivande och utbildning av kund

Den delen av säkerhetskonsultationen som handlar om planering av exempelvis placering av redan beställda larmkomponenter har en nära koppling till installation och montering att den arbetsuppgiften måste betraktas om en uppgift som typiskt utförs av arbetare. Men huvudsyftet med säkerhetskonsultationen är att sälja produkter och försäljning betraktas traditionellt som tjänstemannaarbete.

Montage och installation är sådant arbete som typiskt sett faller under arbetaravtal.
Avtalsskrivande och utbildning av kund anser AD är arbetsuppgifter som är tjänstemannabetonade.
Bedömer sammantaget att arbetsuppgifterna i sin helhet som tjänstemannabetonande.

De berörda arbetstagarna ägnar en större del av sin arbetstid åt tjänstemannauppgifter än de ägnar åt arbetaruppgifter. Understryker att det huvudsakliga syftet med kundbesöken är att öka bolagets försäljning.

Domslut: Förbundets talan avslås.

Mattias Croneborg

Fråga experterna