Avskedad försäljningschef frias av AD

Arbetsdomstolen ändrar tingsrättens dom i ett mål där Aebi Schmidt Sweden AB hade avskedat en försäljningschef. Bolaget hade motiverat avskedandet med att försäljningschefen tidigarelagt fakturering för att förbättra företagets resultat

Aebi Schmidt säljer maskiner för renhållning och underhåll av bland annat vägar.

Försäljningschefen anställdes 2014 som säljsupport och blev försäljningschef ett par år senare. Strax efter att företaget bytte vd i början 2018 stängdes försäljningschefen av från sitt jobb och i juni 2018 blev han avskedad.

Försäljningschefen: Bestred avskedandet och yrkade på 250 000 kronor i allmänt skadestånd i tingsrätten.

Bolaget: Riktade i tingsrätten en rad anklagelser mot försäljningschefen och att han missbrukat sitt förtroende gentemot arbetsgivaren då han ska ha:

  • Underlåtit att dela med sig av försäljningsrapporter.
  • Åsidosatt grundläggande redo\u0002visningsrutiner.
  • Registrerat försäljningar som inte ägt rum.
  • Agerat vårdslöst och illojalt vid hantering av bolagets maskiner.
  • Agerat vårdslöst vid försäljningar.

Tingsrätten kom fram till att försäljningschefen hade utfört felaktiga orderläggningar och faktureringar, och att han hade registrerat försäljningar som inte ägt rum och att detta hade inneburit en ekonomisk skada för bolaget.

Tingsrätten fann också att försäljningschefens hantering av bolagets maskiner hade varit illojal och vårdslös, vilket även det hade inneburit en ekonomisk skada för bolaget. Tingsrätten kom slutligen fram till att försäljningschefen inte hade delat med sig av försäljningsrapporter på ett sätt som krävdes av honom som försäljningschef. Sammantaget fanns det enligt tingsrättens uppfattning grund för bolaget att avskeda försäljningschefen.

FÖRSÄLJNINGSCHEFEN: Överklagade tingsrättens dom till Arbetsdomstolen

ARBETSDOMSTOLEN: Har inte ansett det visat att försäljningschefen felaktigt fakturerat åtskilliga miljoner kronor i strid med gällande bokföringsrutiner för att höja sina försäljningssiffror.

Inte heller är det visat att han har låtit utföra felaktiga orderläggningar eller registrerat försäljningar som inte ägt rum.

Riktar kritik mot försäljningschefen för att han i två eller tre fall har låtit fakturera kunder utan att i tillräcklig grad förvissa sig om att fakturan varit riktig och att han i ett fall inte sett till att en kundorder ombokats på rätt sätt. Sammantaget har de felaktigheter som försäljningschefen gjort sig skyldig till inte inneburit att han grovt har åsidosatt sina åligganden mot bolaget.

Inte heller har bolaget haft saklig grund för att säga upp honom av personliga skäl.

DOMSLUT: Arbetsdomstolen bestämmer det allmänna skadeståndet till 125 000 kronor. Försäljningschefen har i huvudsak vunnit målet och bolaget ska ersätta honom för rättegångskostnader vid tingsrätten med 567 190 kronor och i AD i med 241 381 kronor. Två ledamöter i AD var dock oeniga. De instämde i tingsrättens bedömning och ansåg att det funnits laga skäl för avskedande.

Mattias Croneborg

Fråga experterna