Bolag bröt inte mot kollektivavtalets bestämmelser om extra ledighet

AD konstaterar att det inte finns någon uttrycklig reglering i kollektivavtalet för hotell- och restauranganställda om att arbetstagarna inom Gröna riksens avtalsområde vid sjukdomsfall ska få spara ledighetsdagen.

Hotell- och restaurangfacket hade stämt arbetsgivarorganisationen Visita och Svenska Mässan Gothia Towers AB för kollektivavtalsbrott. Bakgrunden var att en heltidsanställd var frånvarande på grund av sjukdom.

Den anställda hade innan dess ansökt och beviljats två extra ledighetsdagar. Trots den anställdas sjukdom lät bolaget utläggningen av de två extra ledighetsdagarna vara kvar.

FÖRBUNDET: Menar att det enligt sjuklönelagen inte är möjligt att bryta en sjuklöneperiod med en extra ledighetsdag. Hävdar även att bolagets agerande inneburit att den anställdagått miste om två dagars sjuklön och att extra ledighetsdagar har tagits i anspråk när den anställda varit sjuk. Bolaget har brutit mot kollektivavtalets bestämmelser om extra ledighetsdagar.

BOLAGET: Bestrider detta.

ARBETSDOMSTOLEN: Kommer fram till att bolaget inte har brutit mot kollektivavtalet när det inte återtog utläggningen av de två extra ledighetsdagarna. Menar att parterna är överens om att regleringen om extra ledighetsdagar är en reglering om arbetstidsförkortning som har sin grund i de särskilda förhållandena som finns i besöksnäringen med behov av arbetsinsatser även under bland annat helgdagar.

Bedömer att kollektivavtalsregleringen bör ha innebörden att arbetstagarna inom kollektivavtalsområdet bör behandlas på samma sätt som arbetstagare med arbetstidpå 40 timmar per helgfri vecka och som blir sjuka på den röda dagen. Konstaterar vidare att det inte finns någon uttrycklig reglering i kollektivavtalet om att arbetstagarna inom Gröna riksens avtalsområde vid sjukdomsfall ska få spara ledighetsdagen.

Arbetsgivaren har inte brutit mot kollektivavtalet när den för en arbetstagare inte återtog utläggningen av två extra ledighetsdagar, trots att arbetstagaren blev sjuk under dessa. Fastslår att en sådan tolkning inte kan anses stå i strid med sjuklönelagen.

Inte heller kan den innebära att det föreligger risk för att arbetstagaren gör sig skyldig till bidragsbrott.

DOMSLUT Förbundets medlem har inte rätt till sjuklön för dessa dagar. AD avslår HRF:s fastställelsetalan och skadeståndstalan. Förbundet ska ersätta motparterna rättegångskostnader med 357 000 kronor.

Lena Gunnars

Fråga experterna