Bolaget hade fel men slipper skadestånd – oklart rättsläge

AD konstaterar att rättsläget varit påtagligt oklart när det gäller entreprenad och medbestämmandelagen. Därför slipper företaget FLQ Bygg Konsult betala skadestånd för brott mot medbestämmandelagen, trots att det gjorde fel.

Stockholms Lokala Samorganisation hade stämt FLQ Bygg Konsult för förhandlingsvägran. Organisationen hade yrkat på ett allmänt skadestånd på 30 000 kronor.

Konflikten gäller tre personer som är medlemmar i Stockholms LS. FLQ Bygg Konsult är inte medlem i någon arbetsgivarorganisation. Medlemmarna har inte varit anställda av FLQ.

Stockholms LS: Menar att FLQ har varit huvudentreprenör eller uppdragsgivare i förhållande till medlemmarnas arbetsgivare. Enligt entreprenörsansvarslagen ska bolaget anses som arbetsgivare vid tvisteförhandling enligt medbestämmandelagen. Bolaget har därför varit skyldigt att förhandla med Stockholms LS om uppkomna lönefordringar för medlemmarna.

Bolaget: Anser att förhandlingsskyldigheten enligt entreprenörsansvarslagen bara gäller i förhållande till arbetstagare och inte en arbetstagares arbetstagarorganisation. Bolagets underlåtenhet att förhandla kan därmed inte medföra skadeståndsskyldighet mot Stockholms LS, utan endast dess medlemmar. Menar att Stockholms LS inte är berättigat att föra talan om skadestånd mot bolaget för egen del. Talan ska därför avvisas.

Arbetsdomstolen: Konstaterar att det inte är självklart hur entreprenörsansvarslagen ska tolkas i detta sammanhang och att förarbeten till lagen inte ger fullständig vägledning.

Men sammantaget, sett till entreprenörsansvarslagen och medbestämmandelagen tillsammans, innebär det att en arbetstagarorganisation har rätt till förhandling med en huvudentreprenör eller en underentreprenör. Förhandlingsrätten avser tillämpningen av entreprenörsansvarslagen mellan huvudentreprenören eller uppdragsgivaren och medlem i organisationen, som är eller har varit arbetstagare hos arbetsgivare, som anlitats som underentreprenör för att utföra arbete som omfattas av avtalet mellan huvudentreprenören och den ursprungliga beställaren.

Anser därför att Stockholms LS i princip hade rätt till förhandling med FLQ avseende medlemmarnas krav. Men konstaterar också att rättsläget varit påtagligt oklart.

Domslut: Det är inte skäligt att FLQ ska betala skadestånd för brott mot medbestämmandelagen, utan skadeståndet jämkas till noll. På grund av detta ska också vardera part stå för sina rättegångskostnader.

Mattias Croneborg

Fråga experterna