Fel att avskeda butikssäljare – otillräcklig bevisning om misskötsamhet

Det var fel att avskeda en butikssäljare. Arbetsgivaren hävdade misskötsamhet men bevisningen var otillräcklig.

Handelsanställdas förbund hade stämt Fremia och OME Food AB för ogiltigt avskedande av en butikssäljare.

Förbundet yrkar att avskedandet förklaras ogiltigt, att butikssäljaren får lön med 244 067 kronor plus ränta samt ett allmänt skadestånd på 200 000 kronor.

I andra hand, om Arbetsdomstolen skulle anse att det inte funnits laga skäl för avskedandet men väl saklig grund för uppsägning av butikssäljaren, yrkar förbundet på uppsägningslön under två månader och ersättning för semesterlöneförmåner samt ett allmänt skadestånd på 120 000 kronor.

Arbetsgivarparterna bestrider detta. De anser också att butikssäljarens inkomster från hennes deltidsanställning hos annan arbetsgivare från och med januari 2022 ska avräknas från yrkade lönebelopp om ogiltighetstalan vinner bifall.

Arbetsgivaren: Butikssäljaren har gjort sig skyldig till omfattande misskötsamhet på flera områden. Butikssäljaren ska ha:

  • Hanterat datumboken felaktigt, som är ett verktyg att hantera försäljning av varor i förhållande till utgångsdatum, i strid med gällande rutiner, vilket ska ha lett till ökat svinn för butiken.
  • Hanterat frukt och grönt felaktigt.
  • brutit mot städrutiner i personalutrymmen.
  • Butikssäljaren Rökt iförd arbetskläder, trots arbetsgivarens förbud mot detta.
  • Maskning, Försvunnit från sina arbetspass utan att säga något.
  • Använt mobilanvändning i kassan, vilket ska ha lett till klagomål från en kund.
  • Bemött kunder dåligt.
  • Låst nödutgångarna för tidligt.
  • Gått hem för tidigt.
  • Orsakat omfattande samarbetsproblem.

Förbundet: Bestrider flera av punkterna men medger att butikssäljaren gjort en del misstag. Dessa misstag ska dock ha berott på tidsbrist eller på grund av otydlig ledning eller otydliga instruktioner från arbetsgivaren. Arbetsplatsen var konfliktfylld med grupperingar bland personalen.

Arbetsdomstolen: Butikssäljaren har gjort en del misstag, bland annat datumboken, men att det misstaget är ursäktligt och inte är misskötsamhet.

Arbetsgivaren har inte kunnat visa att vissa saker som butikssäljaren beskylls för att inte ha utfört, verkligen ingick i butikssäljarens arbetsuppgifter, exempelvis städning av personalutrymme.

 

Ytterligare andra saker har arbetsgivaren inte kunnat påvisa att det fanns rutiner för eller, om det funnits rutiner, att de efterlevdes. Det gäller exempelvis rökning iförd arbetskläder. Snarare har det skett med ledningens tysta samtycke.

Många fall av påstådd misskötsel har arbetsgivaren inte lyckats bevisa, bland annat det om maskning, kundbemötande och mobilanvändning i kassan.

Förtida låsning av nödutgången med åtföljande släckning av butiken är mycket allvarliga förseelser. Men det tycks ha varit vanligt förekommande i butiken och det har inte tidigare föranlett några reaktioner från butiksledningens sida. Butikssäljaren har inte förstått att låsningen av nödutgången inneburit en risk. Det är inte styrkt att butikssäljarens agerande vid dessa tillfällen var uttryck för misskötsamhet.

När det gäller för tidig hemgång kan arbetsgivaren visa att det skett vid ett tillfälle, och då nio minuter för tidigt. Detta ser är en mindre allvarlig engångshändelse och utgör inte ensam grund för att skilja henne från anställningen.

Sammatantaget har arbetsgivarsidan inte lyckats visa på sådan misskötsamhet att det utgör laga skäl för avskedande eller ens saklig grund för uppsägning.

AD noterar att 38 a § i Las inte är tillämplig och bestämmer skadeståndet till 125 000 kronor.

Butikssäljarens lön från en ny anställning, från och med januari 2022, ska räknas av från yrkanden.

Domslut: Avskedandet ogiltigförklaras. Bolaget ska betala lön till butikssäljaren med 62 375 kronor plus ränta samt ett allmänt skadestånd på 125 000 kronor.

Arbetsgivarparterna ska ersätta förbundet för rättegångskostnader med 372 500 kronor (förbundet hade yrkat på 656 875 kronor).

Mattias Croneborg

Fråga experterna

Tidningen