Fel att avskeda en medarbetare på Samhall

AD ställer högre krav på Samhall och menar att bolaget borde ha försökt lösa situationen genom anpassningar och tillrättavisningar innan det avskedade en person.

Fackförbundet IF Metall hade stämt Fremia och Samhall för ogiltigt avskedande.

Förbundet yrkar att avskedandet ska ogiltigförklaras samt att bolaget ska betala ett allmänt skadestånd till medlemmen på 200 000 kronor.

Samhall har anställda som jobbar i skyddat arbete eller på annat sätt har speciella anställningar. Därför omfattas arbetstagarna inte av Las. Men Samhall har kollektivavtal med flera förbund, däribland IF Metall, som innehåller många regler som liknar vissa av paragraferna i Las. Anledningen till det är bland annat att arbetstagarna ska kunna få en uppsägning eller ett avskedande prövat rättsligt.

Det aktuella fallet gäller en arbetstagare som på grund av funktionsnedsättning blivit anvisad arbete på Samhall. Han avskedades efter att han agerat olämpligt mot kvinnliga kollegor, bland annat genom att skicka meddelanden i Messenger.

Arbetsgivaren: Anser att beteendet utgjort laglig grund för avskedande, eller i andra hand utgjort saklig grund för uppsägning. Arbetsgivaren refererar till ett meddelande som skulle kunna tolkas som ett hot gentemot en kvinnlig kollega.

Förbundet: Menar att konversationen ska se i ljuset av medlemmens funktionsnedsättning som bland annat innebär svårigheter att förstå innebörd och nyanser av skriftligt språk. Medlemmen är döv sedan födseln och har teckenspråk som förstaspråk. Menar vidare att arbetsgivaren hade skyldighet att lösa situationen genom anpassningar och tillrättavisningar.

Arbetsdomstolen: Kommer fram till att agerandet är oacceptabelt. Men mot bakgrund av Samhalls uppdrag kan det ställas större krav på bolaget än på andra arbetsgivare när det gäller att vidta åtgärder för att komma till rätta med brister i anvisade arbetstagares ageranden som har samband med deras funktionsnedsättning. Går på förbundets linje och finner att medlemmens agerande har haft samband med hans funktionsnedsättning. Menar att funktionsnedsättningen även har påverkat hans förmåga att inse hur hans agerande har uppfattats av andra och att han varit i behov av stöd och vägledning i dessa avseenden.

Bolaget borde ha försökt komma till rätta med problemet genom tillrättavisningar eller andra åtgärder, i stället för att direkt skilja honom från anställningen. Därför ska avskedandet ogiltigförklaras.

När det gäller skadeståndet kommer Arbetsdomstolen fram till att Samhall inte brutit mot parternas överenskommelse genom att avskeda medlemmen.

Sammantaget bedömer AD att arbetsgivaren förlorat tre fjärdedelar av målet och ska därför ersätta IF Metall för hälften av förbundets rättegångskostnader.

Domslut: Avskedandet ogiltigförklaras. Arbetsgivarsidan ska betala 149 391 kronor av förbundets rättegångskostnader. Två ledamöter var skiljaktiga och ansåg att funktionsnedsättningen inte var så omfattande att personen inte skulle ha förstått innebörden av sitt handlande.
 

Mattias Croneborg

Fråga experterna