Fel att betala lön enligt offentligt ackord – det fanns en ny uppgörelse

Det var fel av ett företag att betala reducerad uppsägningslön i nivå med ackordet efter en företagsrekonstruktion. Arbetstagarnas fordringar på uppsägningslön har uppkommit efter den kritiska tidpunkten och omfattas därmed inte av ackordet, fastslår Arbetsdomstolen.

Företaget Work for you hade ansökt om och beviljats företagsrekonstruktion. I samband med det, sommaren 2019, blev två arbetstagare uppsagda på grund av arbetsbrist.

Inför uppsägningarna kom bolaget och arbetstagarna överens om att arbetstagarna under uppsägningstiden skulle vara arbetsbefriade och att de inte heller skulle ha någon skyldighet att avräkna andra inkomster från uppsägningslönen. I utbyte avstod personerna företrädesrätten till återanställning.

Efter uppsägningarna träffades och fastställdes ett offentligt ackord. Utifrån det utgick en del av uppsägningslönen genom den statliga lönegarantin. Bolaget betalade återstående uppsägningslön och semesterersättning utifrån det offentliga ackordet, alltså att ersättningen blev reducerad.

Parterna är oense om arbetstagarnas fordringar på lön och semesterersättning omfattas av det offentliga ackordet. Parterna är också oense om fordringarna uppkommit före eller efter den så kallade kritiska tidpunkten och om de omfattas av förmånsrätt.

Unionen: Yrkade att arbetstagarna skulle få full ersättning. Menar att varken rekonstruktören eller bolaget upplyste arbetstagarna om det föreslagna ackordet. Därmed ingicks avtalet under förutsättning att full betalning skulle ske. Avtalet var nytt i förhållande till arbetstagarnas anställningsavtal och träffades efter ansökan om företagsrekonstruktion. Fordringarna har uppkommit efter den så kallade kritiska tidpunkten och ska därmed inte omfattas av ackordet.

Även om Arbetsdomstolen skulle finna att fordringar enligt avslutsavtalet har uppkommit vid en sådan tidpunkt att de kan träffas av ackordet, ska ackordet ändå inte tillämpas. Anledningen är att fordringarna är förenade med förmånsrätt i konkurs. Förmånsrättsperioden för arbetstagarna löpte tre månader innan ackordsförslaget fastställdes av tingsrätten, vilket är en månad efter tingsrättens beslut om att fastställa ackordsförslaget vann laga kraft.

Bolaget: Arbetstagarnas fordringar härrör från deras anställningsavtal med bolaget, som träffades innan företagsrekonstruktionen inleddes. De aktuella fordringarna omfattas därför av det offentliga ackordet.

Arbetsdomstolen: Inför uppsägningarna, och efter den kritiska tidpunkten, har arbetsgivaren och de två arbetstagarna på arbetsgivarens initiativ träffat en överenskommelse. Enligt den har arbetstagarna avstått från företrädesrätt till återanställning och blivit arbetsbefriade.

Överenskommelserna omfattar nya åtaganden från både arbetsgivaren och arbetstagarna och att parternas inbördes förpliktelser har förändrats. Överenskommelserna var därmed inte begränsade till att precisera hur redan befintliga anspråk skulle regleras

Arbetstagarnas fordringar på uppsägningslön har därmed uppkommit efter den kritiska tidpunkten och omfattas inte av ackordet. Rätten till semesterersättningen följer av lag och har inarbetats under den omtvistade uppsägningstiden. Därmed har även denna uppkommit efter den kritiska tidpunkten och ska inte heller ingå i det offentliga ackordet.

Domslut: Arbetstagarna har rätt till lön och semesterersättning. Bolaget är förlorande part och ska ersätta förbundet för rättegångskostnader.

Mattias Croneborg

Fråga experterna