Fel av Polismyndigheten att säga upp operatör

Arbetsdomstolen anser att staten inte har lyckats visa att en operatör agerat som staten påstått och att det därmed saknats saklig grund för uppsägning.

OFR/P genom Polisförbundet hade stämt Staten genom Arbetsgivarverket i ett mål och Polisförbundet hade stämt staten och genom Polismyndigheten i ett annat. 
Stämningarna gällde en anställd operatör i Göteborg. Målen handlade om flera frågor.

  1. Avstängning. Två fall av avstängning, på grund av att arbetsgivaren inte längre ansåg att den anställda kvinnan kunde säkerhetsklassas. Stred avstängningarna mot villkorsavtalet eller i vart fall mot god sed på arbetsmarknaden?
  2. Hade arbetsgivaren följt reglerna enligt MBL om förhandlingar inför en avstängning?
  3. Uppsägning. Fanns det saklig grund för uppsägning?
  4. Fullgjorde arbetsgivaren sin skyldighet att omplacera den anställda?

Bakgrunden är att staten anser att operatören agerat illojalt genom att göra otillåtna sökningar, dels på familjemedlemmar dels på personer med anknytning till MC-gäng.
Att hon inte ansågs klara säkerhetsklassningen berodde på att hon svarat oklart i säkerhetssamtal med befäl och att hon har umgåtts i MC-kretsar, åtminstone med personer med anknytning till misstänkta gäng. Det har också konstaterats att det funnits läckor från Polismyndigheten till MC-gängen.

Tidsperioden för händelserna sträcker sig från 2008 till 2020.
Polisförbundets inställning är att det inte finns fog för avstängningarna. Arbetsgivaren har inte kunnat bevisa att operatören gjort otillåtna slagningar. Det är möjligt att någon använd hennes säkerhetskort.

Hon har heller inte umgåtts i MC-gäng. Däremot har hon umgåtts med kamrater som kan ha haft sådana kopplingar. Men operatören har aldrig deltagit i fester eller på nattklubbar i sådana miljöer. Dessutom bröt operatören dessa kontakter när hon förstod att hennes lojalitet var ifrågasatt.
Förbundet var närvarande vid en säkerhetssamtal där arbetsgivarens representant uttryckte sig otydligt och svävande. Det uttrycktes uppskattning över operatörens samarbetsvilja.

Vad gäller avstängningarna är rekvisiten kapitel 13, paragraf 12 i villkorsavtalet: Den anställda var inte misstänkt för brott. Hon har inte på annat sätt grovt åsidosatt sina skyldigheter i anställningen.

Av kollektivavtalsregleringen framgår att en avstängning får pågå högst 30 dagar i sänder och att det är fråga om ett beslut i avvaktan på arbetsgivarens slutliga ställningstagande. Avstängningarna pågick i upptill ett år.

Vad gäller uppsägningen har staten bland annat brutit mot tvåmånadersregeln eftersom säkerhetssamtalen genomfördes 2015 och 9 september 2020 och uppsägningen informerades om den 7 december 2020.

Arbetsgivaren har brutit mot MBL genom att inte förse motparten med precisa och detaljerade uppgifter om orsakerna till avstängningarna.

Arbetsdomstolen konstaterar att enligt förordningen beslutar myndigheten om säkerhetsklassning och att en förändring därför inte kan överklagas.

En uppsägning på grund av att personen inte längre kan säkerhetsklassas måste motiveras med sakliga skäl och arbetsgivaren måste visa omständigheter om att uppsägningen beror på illojalitet.
När det gäller de påstådda otillåtna slagningarna ska de ha skett för tio år sedan. Det saknas skriftlig bevisning eller andra mer preciserade uppgifter som behandlar de påstådda slagningarna till tid och person i enlighet med vad staten gjort gällande.

Det är heller inte vederlagt att operatörens uppgifter om att hon inte umgåtts med misstänkta gäng inte stämmer.

Arbetsdomstolen avvisar allmänt skadestånd till Polisförbundet och operatören för otillåten avstängning.

Arbetsdomstolens bedömning är att Polismyndigheten, brutit mot förhandlingsskyldigheten enligt medbestämmandelagen när myndigheten inte lämnade några som helst uppgifter under förhandlingarna om skälen i sak till att arbetsgivaren önskade stänga av operatören.

Arbetsdomstolen ogiltigförklarar uppsägningen av operatören. Staten ska betala 80 000 kr i allmänt skadestånd till den uppsagda.

Johanna Kronlid

Fråga experterna

Tidningen