Fel av tingsrätten att inte utreda behörighetsfrågan

Arbetsdomstolen har beslutat att tingsrätten borde ha utrett behörighetsfrågan innan den förelade käranden att betala en tilläggsavgift

En person hade ansökt hos Kronofogdemyndigheten om betalningsföreläggande mot Fraab AB.

PERSONEN: Hade yrkat att bolaget skulle betala viss semesterersättning till henne.

BOLAGET: Bestrider detta. På yrkande av personen överlämnade Kronofogdemyndigheten målet till Göteborgs tingsrätt. Tingsrätten förelade personen att betala en tilläggsavgift utifall att målet skulle avvisas. Tingsrätten avvisade därefter talan eftersom personen inte betalade denna avgift. Personen överklagade då tingsrättens beslut och yrkade att Arbetsdomstolen skulle meddela prövningstillstånd och återförvisa målet till tingsrätten.

ARBETSDOMSTOLEN: Slår fast att tingsrätten borde ha utrett behörighets\u0002frågan innan den förelade käranden att betala en tilläggsavgift. Därför är det fel av tingsrätten att avvisa kärandens talan för att hon inte hade betalat avgiften. DOMSLUT Arbetsdomstolen meddelar prövningstillstånd, undanröjer tingsrättens avvisningsbeslut och återförvisar målet till tingsrätten för fortsatt handläggning.

Lena Gunnars

Fråga experterna