Föräldraledig handläggare var inte diskriminerad

Det var inte diskriminering när Försäkringskassan avslutade en provanställning med motiveringen att frånvaro på grund av föräldraledighet gjorde det svårt att bedöma handläggarens insatser.

Diskrimineringsombudsmannen, DO, hade stämt staten genom Försäkringskassan för diskriminering enligt diskrimineringslagen och missgynnande i strid med föräldraledighetslagen.

Bakgrunden var att en provanställd handläggare som fick sluta inte fick tills­vidare­anställning på grund av föräldraledighet. Handläggarens anställning började den 4 april 2019. Han blev pappa ungefär en månad in i prov­anställningstiden, och hans fru blev svårt sjuk efter förlossningen. På grund av hennes sjukdom var också handläggaren föräldraledig med barnet under en längre period än beräknat. Föräldraledigheten förlängdes ytter­ligare på grund av fruns sjukdom.

DO: Yrkar att Försäkringskassan ska betala 120 000 kronor till handläggaren i diskrimineringsersättning och allmänt skadestånd samt 184 000 till handläggaren i ekonomiskt skadestånd. Yrkar också att AD ogiltigförklarar avbrytandet av anställningen. Yrkar därtill att AD ska besluta att inhämta ett förhandsavgörande från EU-domstolen. Statens invändningar aktualiserade vissa frågor om EU-rättens innebörd.

Anser att eftersom föräldraledigheten berodde på den sjuka fruns förlossningsrelaterade sjukdom, kan den förknippas med hennes kön. Försäkringskassan har därför även miss­gynnat handläggaren på grund av hans kön, som anhörig till henne.

Försäkringskassan: Anser sig inte kunna göra en bedömning av handläggarens prestation, eftersom han var frånvarande under så lång tid av sin provanställningsperiod.

AD: Det handlar inte om könsdiskriminering då Försäkringskassans beslut saknade samband med att skälet till att handläggaren tog ut föräldra­ledighet var hans hustrus förlossningsdepression.

Däremot har handläggaren blivit missgynnad i strid med föräldra­ledighetslagen. Detta eftersom Försäkringskassan hade kunnat till­godose sitt intresse av att pröva handläggarens prestationsförmåga genom att erbjuda honom förlängning av provanställningen.

Enligt svensk rätt är det möjligt för en arbetsgivare och en provanställd arbetstagare att förlänga en prov­anställning om arbetstagaren varit frånvarande från arbetet under stora delar av prövotiden. Detta kan ske utan hinder av anställningsskyddslagen. Provanställningen kan då förlängas med en period som motsvarar frånvaron. Därmed har Försäkringskassan brutit mot föräldraledighetslagen genom att avbryta hans prov­anställning.

Domslut AD dömer att staten ska betala hand­läggaren ett allmänt skadestånd med 70 000 kronor och ett ekonomiskt skade­stånd med 184 569 kronor. Staten ska också ­ersätta Diskrimineringsombudsmannens rättegångskostnader med 37 912 kronor.

Däremot avslår AD Diskriminerings­ombudsmannens begäran om att inhämta förhandsavgörande från EU-domstolen.

Mattias Croneborg

Fråga experterna