Fummel med lönekriterier räddar Region Västmanland

Arbetsdomstolen konstaterar att regionen har visat att löneutfallet 2021 för en intensivvårdssjuksköterska orsakades av att lönekriterierna hade tillämpats på ett sätt 2020 som regionen ett år senare ansåg vara felaktigt. Det var inget missgynnande.

Diskrimineringsombudsmannen, DO, har stämt Region Västmanland för brott mot föräldraledighetslagens 16 § femte stycket. DO hävdade att regionen hade missgynnat en intensivvårdssjuksköterska i lönerevisionen sedan hon kommit tillbaka från föräldraledighet. Regionen avvisade DO:s yrkanden.

DO pekade på att intensivvårdssjuksköterskan inte fick samma procentuella påslag 2021 som 2020, det vill säga 3,7 procent, en höjning motsvarande 1 467 kronor per månad. I vart fall borde hon fått en löneökning motsvarande det genomsnittliga lönepåslaget 2021 för intensivvårdssjuksköterskor, argumenterade DO. Det var 2,95 procent eller 1 170 kronor per månad. I stället fick hon 2,8 procent.

Vid lönesamtalet 2020 bedömdes intensivvårdssjuksköterskans prestation som ”mycket över förväntan”. Ett år senare, då hon till största delen varit frånvarande på grund av föräldraledighet, var omdömet ”enligt förväntan”. Regionen har å sin sida avvisat något som helst samband mellan löneutfallet och intensivvårdssjuksköterskans föräldraledighet.

Eftersom föräldraledighetslagen har en bevislättnadsregel räcker det med att arbetstagaren visar omständigheter som ger anledning att anta att det förekommit ett missgynnande som har samband med föräldraledighet så går bevisbördan över på arbetsgivaren.

Regionen har, bland annat genom vittnesmål visat att arbetsplatsen tillämpade nya lönekriterier 2020 som kändes ovana för de lönesättande cheferna. Flera erfarna intensivvårdssjuksköterskor ”kryssades ner” 2021 eftersom regionen då hade börjat få grepp om sina nya lönekriterier. Inför lönerevisionen 2021 hade bedömningssteget ”mycket över förväntan” tagits bort. Kraven på intensivvårdssjuksköterskor är alltid högt ställda så omdömet ”enligt förväntan” utgör ett mycket gott omdöme.
Arbetsdomstolen konstaterar att regionen visat att utfallet 2021 för intensivvårdssjuksköterskans del hade sin orsak i att lönekriterierna hade tillämpats på ett sätt 2020 som regionen ett år senare ansåg vara felaktigt. Det är därmed visat att intensivvårdssjuksköterskan behandlats på ett likartat sätt som flera av kollegerna. Arbetsdomstolen avslår DO:s talan. DO ska ersätta Region Västmanland för dess rättegångskostnader med 202 400 kronor.

Mattias Lahti Davidsson

Fråga experterna

Tidningen