Hamnararbetarförbundet krav om övertidsersättning avslogs

Karlshamns Hamn och Transport är lokalt överens om att de träffat en överenskommelse om det aktuella arbetstidsschemat. Därmed faller Hamnarbetarförbundets krav om övertidsersättning.

Svenska Hamnararbetarförbundet hade stämt Karlshamns hamn AB och Sveriges Hamnar för bland annat utebliven övertidsersättning för 16 medlemmar.

Förbundet och Sveriges hamnar är sedan den 5 mars 2019 bundna av Hamn- och stuveriavtalet. Det omfattar även parternas medlemmar. Hamnarbetarförbundets avtal är i huvudsak likalydande med Transports avtal. Bolaget är genom medlemskap i Sveriges Hamnar bundet av båda kollektivavtalen. Parterna är överens om att det är Transports avtal som ska tillämpas.

Tvist har uppstått om Transports avtal innebär att det krävs ett lokalt kollektivavtal alternativt ett avtal mellan bolaget och Transport eller enbart överläggningar mellan dessa parter för att få förlägga den ordinarie arbetstiden på sätt som skett.

Förbundet: Yrkar att bolaget totalt ska betala cirka 3,4 miljoner kronor till 16 medlemmar för utebliven övertidsersättning, inklusive semesterersättning. Hävdar att bolaget har brutit mot avtalet genom att inte betala ut övertidsersättning för arbetad tid utanför den ordinarie dagarbetstiden. Den ersättning medlemmarna har fått i form av ob-ersättning, och ett särskilt schemaformstillägg, var lägre än ersättningen de skulle haft rätt till enligt Hamn och stuveriavtalet.

Arbetsgivarparterna: Menar att bolagets överenskommelse med Transport från 2014 – i och med en bekräftelse i ett mejl den 20 april 2020 – uppfyller kravet på ett lokalt kollektivavtal.

Arbetsdomstolen: Kommer fram till att bolaget och Transport lokalt är överens om att de träffat en överenskommelse om det aktuella arbetstidsschemat.

Förbundet hade också hävdat att arbetstidsschemat ändå förutsätter ett lokalt kollektivavtal, eftersom den tillämpade arbetstidsförläggningen strider mot bestämmelsen om minst 35 timmars sammanhängande ledighet under varje period om sju dagar. Men enligt Arbetsdomstolen kan ett eventuellt brott mot den bestämmelsen inte innebära att övertidsersättning ska utgå på grund av brott mot schemaläggningsreglerna och saknar därför betydelse för frågan.

Domslut: Hamnarbetarförbundets talan avslås. Förbundet ska ersätta Sveriges Hamnars och bolaget för rättegångskostnader med 511 436 kronor.

Mattias Croneborg

Fråga experterna