Hamnarbetarförbundets avtal gällde

APM Terminals Gothenbourg skulle ha tagit hänsyn även till Hamnarbetarförbundetas kollektivavtal, inte bara Transports. Bolaget döms att betala skadestånd till förbundet.

Svenska Hamnarbetarförbundet hade stämt APM Terminals Gothenbourg och Sveriges Hamnar för brott mot hamn- och stuveriavtalet.

Sveriges Hamnar är bundet av kollektivavtal med Transport och även av avtal med Hamnarbetarförbundet. Parterna är ense om att Hamnarbetarförbundets kollektivavtal träffades senare än Transports avtal.

Konflikten handlar om arbetstid, om bolaget har underlåtit att till Hamnarbetarförbundets medlemmar ange längden och förläggningen av raster på förhand och brutit mot Hamnarbetarförbundets kollektivavtal.

Hamnarbetarförbundet har yrkat på ett allmänt skadestånd till förbundet på 50 000 kronor för kollektivavtalsbrott, vilket arbetsgivarsidan bestrider.

Bolaget bedriver stuveriverksamhet i Göteborgs hamn. Huvudsakligen bedrivs verksamheten i containerhamnen, där man med lyftkranar, grensletruckar och andra hjälpmedel lastar containrar av och på fartyg.

Arbetstagarna arbetsväxlar och har under perioder rast. Under arbetsväxlingen får en arbetstagare inte lämna arbetsplatsen och ska även vara beredd att arbeta vid behov.

Under rasten kan arbetstagaren lämna arbetsområdet och ta lunch eller göra ärenden. Rasten måste därför förläggas under den tid arbetstagaren är avbytt.

Bolaget har vid flera tillfällen under 2020 inte informerat hamnarbetare om tiden för rastens förläggande vid arbetspassets början. Alla hamnarbetare som drabbats har fått ekonomisk kompensation av bolaget.

Förbundet: Menar att de båda kollektivavtalen har likalydande bestämmelser om tid för rast. Därför är det inte fråga om konkurrerande kollektivavtal. Båda avtalen har rättslig verkan.

Det finns inte något som väsentligen försvårar för bolaget att tillämpa båda avtalens bestämmelser om rast. Båda avtalen kan tillämpas.

Arbetsgivarsidan: Pekar på att frågan om de två kollektivavtalen konkurrerar med varandra redan har avgjorts av Arbetsdomstolen (dom 66/20). Därför befriar det först träffade kollektivavtalet bolaget från att tillämpa anställningsvillkor i andrahandsavtalet. Arbetsdomstolen uttalade att bolaget endast var skyldigt att tillämpa de bestämmelser som reglerar anställningsvillkor i första avtalet.

Arbetsdomstolen: Konstaterar att tvisten gäller om Hamnarbetarförbundet har rätt till skadestånd av bolaget för brott mot regeln om rast i hamn- och stuveriavtalet, som tecknats mellan Sveriges Hamnar och Hamnarbetarförbundet.

Arbetsdomstolen refererar till dom 14/74 och menar att huvudregeln när det finns två kollektivavtal angående anställningsvillkor så ges företräde åt ett avtal. Men det är en huvudregel och undantag från huvudregeln kan göras om det motiverat av ”omständigheter av särskild beskaffenhet”.

Menar att i den aktuella bestämmelsen om raster är avtalen inte konkurrerande, utan de är samordnade. Om bolaget bryter mot Transports avtal bryter det även mot Hamnarbetarförbundets avtal.

Finner därmed att bolaget varit skyldigt att tillämpa bestämmelsen om att på förhand ange längden och förläggningen av raster även i förhållande till Hamnarbetarförbundet och dess medlemmar.

Domslut: innebär att bolaget ska betala det yrkade skadeståndet samt förbundets rättegångskostnader på 155 000 kronor.

Två ledamöter var oeniga med majoriteten. De menade att de bestämmelserna i avtalen som frågan handlar om är anställningsvillkor. Då ska det inte göras någon bedömning om det går att tillämpa avtalen parallellt. Förbundet yrkande om skadestånd ska avslås, enligt de två skiljaktiga ledmöterna.

Mattias Croneborg

Fråga experterna