Hotellet var inte bundet till kollektivavtalet

En lokalvårdare på Fridhemsplan Hotell hade väckt talan i tingsrätten och yrkat att hotellet skulle betala allmänt och ekonomiskt skadestånd till henne för att hotellet avskedat eller sagt upp henne och att det inte funnits laga skäl för detta

Bakgrunden var att lokalvårdaren var tillsvidareanställd på hotellet. När hon anställdes hade hon ansökt om asyl och var därför undantagen från kravet på arbetstillstånd. I augusti 2018 avslog Migrationsöverdomstolen hennes asylansökan. Då blev det oklart mellan lokalvårdaren och hotellet om hon hade rätt att arbeta i landet. Anställningen hos hotellet upphörde runt månadsskiftet augusti-september 2018. Parterna var oense om vem av dem som avslutade anställningen.

HOTELLET: Lokalvårdarens talan var preskriberad. Varken avsked eller uppsägning hade förekommit och i vart fall fanns det laga skäl att skilja henne från anställningen.

Tingsrätten gick på kvinnans linje men hotellet överklagade till Arbetsdomstolen.

ARBETSDOMSTOLEN: Kom fram till att hotellet inte var bundet av kollektivavtalet och dess förhandlingsordning. Detta eftersom de avtalsslutande organisationerna i samband med en sedvanlig avtalsrörelse träffat ett nytt avtal som ersatte det tidigare avtalet. Arbetsgivaren och arbetstagarens fackliga organisation hade genomfört tvisteförhandlingar på såväl lokal som central nivå, utan att frågan om preskription berörts.

Eftersom arbetsgivaren inte var bunden till någon förhandlingsordning var tvisteförhandlingen slutförd efter en förhandlingsomgång. Refererar till ett tidigare fall och konstaterar att arbetsgivaren genom sitt handlande visserligen har medgett en förlängning av preskriptionsfristen med en månad efter att den centrala förhandlingen avslutades. Men eftersom talan i detta fall väcktes senare än så är den preskriberad.

DOMSLUT: AD upphäver tingsrättens dom och ger hotellet rätt. Men AD menar att rättsläget har varit svårbedömt och att kvinnan har haft skälig anledning att få tvisten prövad. Därför ska vardera part stå för sina rätte\u0002gångskostnader.

Mattias Croneborg

Fråga experterna