Inte otillåten bisyssla för poliser att vara aktiva i Camp Sweden

Det är inte otillåten bisyssla när två poliser är ledamöter i styrelsen för supporterföreningen för de svenska fotbollslandslagen, har AD slagit fast.  

Två poliser arbetar i yttre tjänst i ingripandeverksamheten i polisregion Nord. De arbetar också som jourhavande förundersökningsledare och på kriminaljouren. Poliserna ansökte hos Polismyndigheten om tillstånd till bisysslor som ledamot och suppleant i Camp Sweden, som är en supporterförening för de svenska landslagen i fotboll.

Sveriges landslagsmatcher i fotboll spelas på hemmaplan i region Stockholm, Malmö och Göteborg, inte i polisregion Nord.

I oktober 2019 beslutade Polismyndigheten om förbud mot bisysslorna. Förbundet stämde staten genom Arbetsgivarverket och yrkar att Polismyndighetens upphäver beslutet.

Staten bestrider yrkandena.

Staten anser att det är vid utövandet av uppdragen i föreningens styrelse, framför allt deltagandet i själva supporterverksamheten, som risken för förtroendeskada finns. Poliserna kan behöva hantera situationer där konflikter och våldsamheter uppstår med föreningsmedlemmar inblandade.

Förbundet menar att polisernas roller i Camp Sweden för det första inte är en verksamhet som omfattas av lagen om offentlig anställning. I andra hand, argumenterar förbundet, om Arbetsdomstolen skulle bedöma att verksamheten är bisysslor och omfattas av lagen om offentlig anställning, är bisysslorna i vart fall inte av sådan karaktär att de skulle rubba förtroendet för polisernas eller någon annan arbetstagares opartiskhet

Förbundet pekar på att bisysslorna inte rör sig om näringsverksamhet eller fråga om ett rättsvårdande eller myndighetsliknande uppdrag. Bisysslorna skulle vara ett uttryck för polisernas ideella fotbollsintresse hos en seriös förening som samarbetar väl med Polismyndigheten.

Vidare menar förbundet att poliserna är verksamma på en annan ort än där landslagsmatcher i fotboll i Sverige äger rum och risken att poliserna skulle kommenderas till sådana landslagsmatcher är mycket låg.

AD konstaterar att det avgörande för om en bisyssla är förtroendeskadlig är vilka beröringspunkter av betydelse för förtroendet för opartiskheten i arbetet vid myndigheten som finns mellan bisysslan och den statsanställdes aktuella arbetsuppgifter.

AD påpekar också att om arbetstagaren har ett starkt personligt intresse av att utföra en viss bisyssla så talar det för att något större risk för förtroendeskada bör accepteras.

AD säger även att riskgraden för förtroendeskada på grund av bisysslor är hög när det gäller just poliser. Därför bör endast små risker för sådan förtroendeskada accepteras.

AD lyfter fram i sin utredning att det inte framkommit att någon polis från polisregion Nord har beordrats att tjänstgöra i anslutning till en landslagsmatch i fotboll. Domstolen påpekar också att det är ostridigt att Camp Sweden är en seriös och fredlig förening som samarbetar väl med Polismyndigheten.

Arbetsdomstolen anser att polisernas uppdrag helt klart är av karaktären att de kan vara förbjudna enligt lagen om offentlig anställning.

AD pekar på att föreningens ansökningar om tillstånd enligt ordningslagen handläggs i andra polisregioner än den där poliserna arbetar, vilket minskar risken för allmänhetens uppfattning om opartiskhet.

AD lyfter också fram att poliserna jobbar på annan ort än där matcherna arrangeras.

AD resonerar också om att poliserna kan hamna i en situation där de som lediga poliser tingas ingripa mot sina supportervänner. Här menar AD att det är en generell risk att poliser på ledig tvingas ingripa mot personer de känner.

Vid en samlad bedömning finner Arbetsdomstolen därför att riskerna för förtroendeskada som bisysslorna i nuläget skulle innebära framstår som så ringa att de är försvarliga.

Domslutet innebär att Arbetsdomstolen upphäver Polismyndighetens beslut om otillåten bisyssla. Staten ska ersätta Polisförbundet för rättegångskostnader med drygt 95 000 kronor.

 

Mattias Croneborg

Fråga experterna