Kvinna som vägrade skaka hand får rätt i AD

Kvinnan vägrade skaka hand under en rekrytering och företaget avbröt rekryteringsförfarandet. AD anser att företaget gjort sig skyldig till indirekt diskriminering och dömer ut 40 000 kronor i skadestånd till kvinnan.

Det var i samband med en förfrågan om att få arbeta som tolk på tolk­före­taget Semantix som den 24-åriga kvinnan vägrade ta den manlige chefen på företaget i hand. Kvinnan förklarade sin vägran att ta män i hand med att hon är religiös och hon i övrigt följer ett antal muslimska regler, som att bära huvudduk och att be fem gånger om dagen. För henne skulle det vara en synd att ta en man i hand.

Diskrimineringsombuds­mannen: Kvinnan har utsatts för indirekt diskriminering genom att företagets krav på att anställda måste skaka hand missgynnar den grupp muslimer som kvinnan tillhör. Bo­lagets policy att anställda inte får vägra ta andra personer i hand på grund av kön har visserligen, medger DO, berättigade syften men den kan inte rättfärdigas som lämplig och nödvändig så som det anges i diskrimineringslagen. Policyn drabbar nämligen särskilt personer som tillhör den trosinriktning inom islam där personer inte tar människor av motsatt kön i hand. DO åberopade ett vittne, en professor i islamisk teologi som menar att det finns stöd i Koranen för att kvinnor inte ska ta främmande män i hand.

Bolaget: Policyn att anställda inte får vägra ta andra personer i hand på grund av kön är lämplig, nödvändig och proportionerlig och den missgynnar inte särskilt troende muslimer eftersom de flesta muslimer tar personer av motsatt kön i hand. Policyn syftar till att motverka särbehandling på grund av kön och undvika obehag för folk som inte får sin hälsning besvarad. En vägran att ta i hand är inget uttryck för islam.

Arbetsdomstolen: Kvinnans vägran att ta personer av motsatt kön i hand får anses ha en sådan nära och direkt koppling till en religiös trosuppfattning att det är fråga om en sådan religiös manifestation som skyddas av Europakonventionen.

Genom att inte anställda kvinnor som vägrar skaka hand med män anser AD att betydligt fler muslimska kvinnor än kvinnor med annan bakgrund inte kan uppfylla Semantix policy. Därför missgynnar denna policy den aktuella kvinnan och hennes medsystrar.

Frågan är då om policyn ändå är lämplig och nödvändig för att uppnå de berättigade syftena. AD anser att slutsatsen av att en kvinna som vägrar ta män i hand inte kan vara att hon inte skulle fungera på en jämställd arbetsplats eller att henne religion skulle medföra hinder eller svårigheter i arbetet eller för verksamheten.

Slutligen slår AD fast att den policy som Semantix upprätthåller är ägnad att utestänga personer som gör samma tolkning av islam som den aktuella kvinnan från delar av arbetsmarknaden.

Två av de fem ledamöterna i AD var skiljaktiga.

DOMSLUT

AD halverar den ersättning som DO begärt till 40 000 kronor med hänvisning till dels att det inte går att avgöra i vilken utsträckning kvinnan skulle fått arbeta som tolk om rekryteringsförfarandet uppfyllts dels att syftet med företagets agerande var att uppnå jämställdhet mellan könen. Almega Tjänsteföretagen och Semantix Tolkjouren AB ska med hälften vardera ersätta Diskrimineringsombudsmannen för rättegångskostnader med 36 741 kronor.

Dom: 51/18 

Mikael Kindbom

Fråga experterna