Litauiskt bolag bröt mot byggavtalet

Bolaget kan inte räkna utstationeringsersättning som lön. Därmed har bolaget brutit mot kollektivavtalet. Men skadeståndet blir betydligt lägre än vad Byggnads hade yrkat.

Svenska Byggnadsarbetareförbundet hade stämt UAB Laivsta för brott mot kollektivavtalet. Bolaget är underleverantör till Litana som i sin tur är underleverantör till Skanska. Tvisten gäller en arbetsplats i Jönköping, se Senaste nytt om arbetsrätt den 9 september 2020 under rubriken "Byggnads stämmer litauiskt bolag för kollektivavtalsbrott".

Förbundet menar att bolaget betalat ut för låga löner och för lite övertidsersättning. Som en följd därav har bolaget också betalat för lite i semesterersättning och för små avsättningar till pensioner. Sammantaget yrkar Byggnads på ett allmänt skadestånd på 700 000 kronor.

Bolaget medger att det inte betala helglön om 17 549 kronor och att skadeståndet för detta bör jämkas till noll.

Bolaget anser att förbundet vid beräkningen av ersättningar till arbetstagarna felaktigt inte räknat in utstationeringsersättningen, som bolaget betalat enligt litauisk lag.

Bolaget ståndpunkt är att det skulle strida mot utstationeringsdirektivet och fördraget om Europeiska unionens funktionssätt att inte räkna in detta.

Om AD ändå skulle finna att bolaget har brutit mot kollektivavtalet om timlön, övertidsersättning, semesterersättning eller om pensionsavsättningar, bör det allmänna skadeståndet jämkas till noll.

Detta eftersom man inte har haft uppsåt att bryta mot kollektivavtalet. Bolaget har tecknat skriftliga avtal med arbetstagarna om arbetstidens förläggning. Bolaget anser att det varken gjort besparingar eller förtjänst med avtalen.

AD anser utifrån EU-rätten att frågan handlar om huruvida det som betecknats som utstationeringsersättning kan betraktas som lön eller övertidsersättning enligt byggavtalet. AD:s tolkning av avtalet är att det inte kan göra det.

AD konstaterar vidare att den lön och övertidsersättning som byggarbetarna faktiskt fått, understiger det avtalsenliga. Med några mindre ändringar ger AD förbundet rätt på denna punkt och slår fast att det är kollektivavtalsbrott.

Arbetsdomstolen finner vidare visat att bolaget inte följt byggavtalets regler om ordinarie övertid, arbetstid och om arbetstidens förläggning.

Däremot anser AD att det inte är bevisat att bolaget inte betalat semesterersättning eller gjort pensionsavsättningar.

När det gäller skadeståndet storlek tar AD hänsyn till att arbetstagarna, med beaktande av den utstationeringsersättning de fått, inte gjort någon förlust i förhållande till vad de haft rätt till enligt byggavtalet.

Arbetsdomstolen bestämmer utifrån det ett sammanlagt allmänt skadestånd på 100 000 kronor. AD konstaterar också att tolkningsfrågorna inte rör EU-rätt på så sätt att man ska inhämta förhandsavgörande från EU-domstolen. Bolaget ska ersätta förbundets rättegångskostnader med 205 863 kronor.

 

Mattias Croneborg

Fråga experterna