Livsmedelsarbetareförbundet vann tvist om omaskerade anställningsbevis

Arbetsdomstolen har kommit fram till att tobaksavtalet ger Livsmedelsarbetareförbundet rätt att få omaskerade anställningsbevis från arbetsgivaren.

Livsmedelsarbetareförbundet hade stämt Livsmedelsföretagen och Fiedler & Lundgren AB för kollektivavtalsbrott. Konflikten handlar dels om tolkning av kollektivavtalet, dels om hur kollektivavtalet hänger ihop med dataskyddslagstiftningen.

Bakgrunden är att förbundet velat ha omaskerade kopior av anställningsbevis avseende anställningar där anställningstiden överstiger en månad.

FÖRBUNDET: Menar att punkt 2.2.1 andra stycket i tobaksavtalet innebär en skyldighet för arbetsgivaren att till den lokala fackliga organisationen lämna ut sådana kopior.

Men i början av 2019 vägrade bolaget att lämna ut några kopior. Under sommaren 2019 började bolaget lämna handlingar där personuppgifter maskerats.

FÖRBUNDET: Bolaget bröt mot tobaksavtalet. Utlämnande av pappers\u0002kopior av anställningsbevis är inte en sådan behandling av personuppgifter som omfattas av dataskyddslagstiftningen. Inte heller skulle det lokala förbundets hantering av papperskopiorna omfattas av dataskyddslagstiftningen.

Om Arbetsdomstolen skulle finna att dataskyddslagstiftningen skulle vara tillämplig på bolagets utlämnande av omaskerade papperskopior så strider det inte mot dataskyddslagstiftningen.

BOLAGET: Tobaksavtalet innebär inte en skyldighet för arbetsgivare att lämna ut helt omaskerade kopior av anställningsbevis med uppgifter som kan användas för att identifiera arbetstagaren. Det finns godtagbara skäl för att man dröjt med utlämnandet av vissa kopior, eftersom bolaget under tiden försökte att hitta ett sätt att lämna kopior som inte stred mot dataskyddslagstiftningen.

ARBETSDOMSTOLEN: Håller med förbundet om att ordalydelsen av bestämmelsen är klar och tydlig. Med ordet ”kopia” kan kollektivavtalsparterna inte gärna ha avsett annat än en oförvanskad avbild av anställningsbeviset i original.

De skyldighet för arbetsgivaren att lämna ut omaskerade kopior av anställningsbevis till den lokala fackliga organi\u0002sationen.

Andra frågan för AD att utreda är om bolaget har kunnat följa både kollektivavtalet och dataskyddslagstiftningen. AD hänvisar till andra kapitlets första paragraf i dataskyddslagen. Den säger att personuppgifter får behandlas med stöd av artikel 6.1 c i dataskyddsförordningen, om behandlingen är nödvändig för att den personuppgiftsansvarige ska kunna fullgöra en rättslig förpliktelse som följer av bland annat kollektivavtal.

Sammanfattande slutsatsen är därför att bolaget hade kunnat följa både kollektivavtalet och dataskyddslagstiftningen.

DOMSLUT Arbetsdomstolen slog fast ett allmänt skadestånd på 50 000 kronor. Livsmedelsföretagen och bolaget ska dessutom med hälften vardera ersätta Livsmedelsarbetareförbundets rättegångskostnader med 324 748 kronor.

Mattias Croneborg

Fråga experterna