Metall vann om utebliven lön vid rekonstruktion

Metall vann om utebliven lön vid rekonstruktion. Det var fel av bolaget att betala uppsägningslön enligt ackordet.

IF Metall hade stämt Emmaboda Glas AB och Innovations- och kemiindustrierna i Sverige AB för utebliven lön och kollektivavtalsbrott.

Förbundet yrkade på cirka 50 000 kronor i ersättningar för utebliven uppsägningslön och semesterersättning till en medlem i samband med företagets rekonstruktion 2020. Förbundet yrkade också på allmänna skadestånd, till medlemmen på 50 000 kronor och till förbundet på 100 000 kronor.

Bakgrunden är att bolaget ansökte om företagsrekonstruktion den 22 januari 2020 vid Kalmar tingsrätt. Tingsrätten beviljade ansökan två dagar senare och utsåg en rekonstruktör. Företagsrekonstruktionen upphörde den 25 maj 2020. Tingsrätten fastställde då ett offentligt ackord där fordringsägarna erbjöds ett ackord om 25 procent av fordringarna. I samband med att företagsrekonstruktionen upphörande beslutade bolaget att återgå till sedvanliga betalningsrutiner.

Efter att bolaget ansökt och beviljats företagsrekonstruktion blev medlemmen uppsagd på grund av arbetsbrist. Medlemmen sades upp den 21 februari och hade en uppsägningstid på sex månader. Medlemmen arbetsbefriades den 1 mars 2020.

Medlemmens lönefordringar på bolaget för perioderna den 24 januari–24 februari 2020 och den 1 mars–3 juli 2020 betalades genom den statliga lönegarantin. För dagarna mellan perioderna arbetade medlemmen och fick lön från bolaget. I juni 2021 fick medlemmen ersättning av bolaget som var reducerad utifrån det offentliga ackordet.

Parterna är oeniga om medlemmens fordringar på uppsägningslön och semesterförmåner för tiden den 4 juli–21 augusti 2020, ersättning för kompensationstid intjänad före den 25 oktober 2019 samt om fem tidigare sparade semesterdagar omfattas av det offentliga ackordet.  Parterna ser olika på om fordringarna uppkommit före eller efter den så kallade kritiska tidpunkten som i detta fall är den 24 januari 2020.

Förbundet: Anser att ersättningarna inte omfattades av ackordet.

Arbetsgivarparterna: Ersättningarna skulle ha betalats ut enligt ackordet. Medger att om Arbetsdomstolen skulle komma fram till att någon av fordringarna inte ska omfattas av det offentliga ackordet så har bolaget brutit mot kollektivavtalet. Men i så fall ska de allmänna skadestånden jämkas, i första hand till noll. Detta eftersom bolaget agerat utifrån rekonstruktörens instruktioner och inte brutit mot kollektivavtalet uppsåtligt eller av oaktsamhet.

Arbetsdomstolen: Hänvisar till lagen om företagsrekonstruktion som säger att fordringar som uppkommit före en ansökan om företagsrekonstruktion omfattas av ackordet och att de därmed ska sättas ned på det sätt som anges i det antagna ackordet.

Parterna, efter den kritiska tidpunkten, den 24 januari 2020, förhandlade om att medlemmen skulle sägas upp på grund av arbetsbrist. Förhandlingarna skedde den 13 februari 2020 och vid ett senare tillfälle. Av förhandlingsprotokollet framgår det att bolaget förklarade att medlemmen skulle sägas upp den 21 februari 2020 med en uppsägningstid om sex månader och att han skulle bli arbetsbefriad från och med den 1 mars 2020.

Medlemmen arbetade fram till och med den 29 februari 2020, alltså efter det att en månad förflutit från ansökan om företagsrekonstruktion.

Hans löneanspråk för denna tid skulle inte ha omfattats av förmånsrätt, om bolaget i stället hade försatts i konkurs, och han hade därför för denna tid inte haft rätt till lönegaranti. Medlemmens anspråk på lön för tiden efter den 24 februari 2020 ska därför bedömas på samma sätt som om ett nytt avtal hade träffats efter den kritiska tidpunkten, resonerar AD och hänvisar till praxis från Högsta förvaltningsdomstolen.

När det gäller rätten till semesterersättning följer den av lag och det yrkade beloppet avser ersättning som har intjänats under den omtvistade uppsägningstiden. Även denna fordran har uppkommit efter den kritiska tidpunkten och ska därför inte ingå i det offentliga ackordet.

Däremot ska den intjänade kompensationstiden och de fem intjänade semesterdagarna inte uteslutas från det offentliga ackordet.

Bolaget har brutit mot kollektivavtalet genom att inte betala lön och semesterersättning till ett belopp om cirka 37 000 kronor och ska betala allmänt skadestånd till medlemmen och förbundet.
Skadeståndet till medlemmen sätts till 20 000 kronor (yrkat 50 000 kronor) och 50 000 kronor till förbundet (yrkat 100 000 kronor).

Förbundet har vunnit i sådan omfattning att det bör ersättas med fyra femtedelar av sina rättegångskostnader.

Mattias Croneborg

Fråga experterna