Mopedbud var inte anställd av Foodora

Foodora vann den uppmärksammade tvisten om huruvida ett mopedbud var anställd av Foodora eller ett bemanningsföretag. Transport hävdade att matbudet i praktiken var anställd av Foodora och att när anställningen upphörde var det ett ogiltigt avskedande av bolaget.

Svenska Transportarbetareförbundet hade stämt Foodora AB för ogiltigt avskedande, se Senaste nytt om arbetsrätt den 17 november 2021.

Bakgrunden var att en medlem hos förbundet var tidsbegränsat anställd som cykelbud hos Foodora under perioden 28 februari 2019 till den 26 juni samma år. Han arbetade därefter för Foodora som mopedbud till och med den 26 juni 2021. Därefter fick han inga fler arbetspass av Foodora då han blev avstängd från den app där uppdragen förmedlades av bolaget.

Enligt förbundet var budet tillsvidareanställd och avstängningen från appen är att likställa med ett avskedande. Foodora menar att Transportmedlemmen inte var anställd hos Foodora som mopedbud, utan att han var behovsanställd hos bemanningsföretaget som i sin tur hyrde ut honom till Foodora.

Förbundet hade yrkat på att avskedandet skulle ogiltigförklaras och att bolaget skulle betala 200 000 kronor i allmänt skadestånd till medlemmen. Förbundet hade även yrkat, för det fall Arbetsdomstolen ansåg att det funnits saklig grund för uppsägning men inte skäl för avskedandet, på ekonomiskt skadestånd för uppsägningsperioden och ett allmänt skadestånd på 100 000 kronor.
Foodora bestred yrkandena.

Förbundet menade att medlemmen, efter att den tidsbegränsade anställningen hos Foodora hade löpt ut den 26 juni 2019, fortsatte att utföra arbete för Foodoras räkning på ett sådant sätt att han fortfarande var att betrakta som arbetstagare hos Foodora. Förbundet pekade på att matbudet inte fick någon skriftlig information från Foodora om huruvida anställningen gällde tills vidare eller för begränsad tid. Foodora och matbudet ingick enligt förbundet inte något ramavtal om villkoren för upprepade tidsbegränsade anställningar.

Att matbudet stängdes av från Foodoras app var att likställa med ett avskedande från tillsvidareanställningen hos Foodora, eftersom mopedbudet därmed förhindrades att utföra arbete för Foodora.

Enligt Foodora var det medlemmens önskan att använda moped som föranledde bytet av avtal. Vid tidpunkten var cykelbud direkt anställda i bolaget medan moped- och bilbud istället anlitades genom olika bemanningsföretag.

Foodora menar att en förutsättning för att kunna köra bud med moped för bolaget var att budet tog anställning hos något av de bemanningsföretag som hyrde ut mopedbud till Foodora. Det förekom inte någon form av tvång eller andra påtryckningar från Foodoras sida för att matbudet skulle ta anställning hos bemanningsföretaget. Foodora säger sig heller inte ha uppmanat honom att arbeta som mopedbud. Om han hade fortsatt som cykelbud hade han kunnat behålla sin anställning i Foodora.

Foodora menar vidare att det framgår såväl av bemanningsföretagets anställningsavtal med matbudet, som av serviceavtalet mellan Foodora och bemanningsföretaget, att bemanningsföretaget var arbetsgivare och hade arbetsgivaransvaret.

Att ingen förlängning av anställningen kom till stånd berodde, enligt Foodora, framför allt på minskad orderingång under sommarperioden 2021. Eftersom mopedbudet då inte var anställd hos Foodora, kan dessa omständigheter inte heller utgöra ett avskedande från Foodoras sida, resonerar bolaget.

Arbetsdomstolen pekar på att bemanningsföretaget och matbudet tecknade ett ramavtal om behovsanställning för olika uppdrag som mopedbudet enligt instruktion från bemanningsföretaget direkt eller från Foodora. Arbetsdomstolen anser att det framgår av ramavtalet att matbudet var anställd för ett arbetspass åt gången och att respektive anställning upphörde vid det överenskomna arbetspassets utgång. Genom detta avtal gick matbudet med på att använda sin egen moped i arbetet för bemanningsföretaget.

AD pekar också på att det inte finns något uttryckligt anställningsavtal, eller annat avtal, mellan Foodora och matbudet efter den 26 juni 2019.

Arbetsdomstolens kan inte se någon omständighet som tyder på att Foodora föranlett matbudet, som själv initierat övergången från cykel- till mopedbud, att underteckna ramavtalet om anställning med bemanningsföretaget för att kringgå lag eller kollektivavtal.

Arbetsdomstolens slutsats är att matbudet inte var anställd hos Foodora och att Foodora därmed inte avskedade honom. Därför avslår AD Transports talan. Transport ska ersätta Foodora AB för rättegångskostnader med 1 085 000 kronor.
 

Mattias Croneborg

Fråga experterna

Tidningen