Polisman hade rätt till lön

En polisman hade rätt till lön. AD ändrar tingsrättens dom.

En polisman blev uppsagd av personliga skäl och stämde staten genom Polismyndigheten i Varbergs tingsrätt. Uppsägningen meddelades den 1 april 2020 och anställningen upphörde den 1 augusti samma år.

Eftersom polismannen väckte talan om ogiltigförklaring av uppsägningen, kom anställningen att bestå till den 30 juni 2021, då tingsrätten interimistiskt beslutade att anställningen skulle upphöra.

Polismannen väckte senare även talan om utstående av lön för perioden september 2020 – juni 2021.

Staten bestred käromålet.

Tingsrätten biföll talan såvitt avsåg löneanspråken för tiden till och med januari 2021, men avslog polismannens talan i övrigt. Vardera parten skulle stå sin rättegångskostnad

Polismannen överklagade tingsrättens dom till AD.

AD konstaterar att tvisten gäller om polismannen har rätt till lön för perioden februari—juni 2021.

Arbetsdomstolens slutsats är att polismannen har stått till Polismyndighetens förfogande för arbete under perioden. Han har därför rätt till lön.

Domslutet innebär att tingsrättens dom ändras. Polismannens ombud i AD får ersättning enligt rättshjälpslagen. Då en punkt i tingsrättens dom ändras ska även ersättning för rättegångskostnaderna förändras enligt vad Rättshjälpsmyndigheten bestämmer.

Domen refereras inte av AD.

Mattias Croneborg

Fråga experterna

Tidningen