Polismyndigheten handlade rätt efter misstänkt kaffestöld

Det var inte otillåten disciplinåtgärd att ta en polisinspektör ur tjänst efter misstanke om stöld av ett kaffepaket.

Offentliganställdas förhandlingsråd (OFR/S,P,O) genom Svenska Polisförbundet, hade stämt staten genom Polismyndigheten för att myndigheten hade stängt av en av förbundets medlemmar från arbetsplatsen.

Förbundet: Yrkar på ett allmänt skadestånd på 10 000 kronor. Menar att Polismyndigheten har vidtagit en otillåten disciplinåtgärd, alltså ren bestraffning, mot medlemmen och att detta inte är tillåtet.

Bakgrunden var att en polisinspektör misstänktes för stöld och sommaren 2020 genomfördes en husrannsakan i polisinspektörens bostad. Polismyndigheten påträffades ett paket kaffe som man hävdade hade stulits ett par dagar före på polisstationen i Älmhult.

Polismyndigheten hänvisade då till arbetsledningsrätten och allmänna rättsgrundsatser om nöd, att tillfälligt försätta polisinspektören ur tjänst med bibehållen lön under två dagar.

Våren 2021 dömdes polisinspektören av Växjö tingsrätt för stöld av kaffepaketet. Polisinspektören har överklagat domen.

Parterna är oense om polisinspektören de två sommardagarna 2020 fortfarande var försatt ur tjänstgöring genom beslut av Polismyndigheten eller om hon frivilligt hade kommit överens med myndigheten om att hon då skulle vara arbetsbefriad med lön.
Vidare tvistar man om ifall det var en otillåten disciplinpåföljd
Polismyndigheten: Menar att man beslutade att tillfälligt försätta polisinspektören ur tjänstgöring under två dagar och under ytterligare två dagar var hon arbetsbefriad med lön enligt en frivillig överenskommelse. Påpekar att stjäla från sin arbetsgivare är ytterst allvarligt och utgör i princip undantagslöst skäl för avskedande. Det var på grund av den misstanken nödvändigt att tillfälligt försätta henne ur tjänstgöring för att upprätthålla ordningen på arbetsplatsen och säkra arbetsmiljön för både polisinspektören och för övriga arbetstagare.

Arbetsdomstolen: Börjar med att konstatera att inspektören fick lön för de aktuella dagarna. Därför är bestämmelserna om skadestånd i lagen om offentlig anställning inte tillämpliga. Finner på samma sätt att mbl inte heller är tillämplig på det sätt som Polisförbundet har lyft fram.
Polisförbundet menade att avstängningen brutit mot god sed på arbetsmarknaden. Men inte heller här ser AD grund för den talan.

Domslut: Offentliganställdas förhandlingsråd (OFR/S,P,O) förda talan avslås.
OFR/S,P,O ska ersätta statens rättegångskostnader på 108 914 kronor.
Domen refereras inte av AD.

Mattias Croneborg

Fråga experterna