Polismyndigheten vann mål om arrestvakts provanställning

Trots bristande formulering i en skriftlig handling var det tillräckligt för att uppfylla kravet om hur en provanställning ska avslutas enligt lagen om offentlig anställning.

Fackförbundet ST hade stämt staten genom Polismyndigheten för brott mot lagen om offentlig anställning och lagen om anställningsskydd.

Bakgrunden var att en arrestvakt den 7 juni 2020 träffade ett avtal med Polismyndigheten om en sex månaders provanställning som skulle tillträdas den 28 augusti 2020. Dessförinnan hade arrestvakten haft flera olika vikariat på Polismyndigheten. Men den 27 augusti fick arrestvakten meddelande på telefon om att han inte skulle få tillträda tjänsten eftersom han hade underkänts vid en förnyad säkerhetsprövning.

På ett möte dagen efter fick arrestvakten en skriftlig handling. Han läste hastigt igenom den och bekräftade med sin underskrift att han tagit emot handlingen. Arrestvakten förstod att provanställningen omedelbart hade upphört och dagen därpå anmälde han sig som arbetssökande hos Arbetsförmedlingen.

Arrestvakten försökte efter mötet inte få arbeta hos Polismyndigheten förrän förbundet drygt sex månader senare påkallade tvisteförhandling och menade att arrestvakten ansåg sig anställd även efter mötet.

Handlingen som arrestvakten undertecknade formuleras med att Myndigheten avser att lämna besked om provanställningens upphörande.

Parterna tvistar om:

  • Beskedet att avbryta provanställningen var giltigt.
  • En fastställelsetalan om anställningens bestånd får föras och i så fall om en sådan talan är preskriberad.

Förbundet: Yrkar att anställningen består och att arrestvakten ska ha lön under provanställningen men även efter denna, avräknat för annan lön som arrestvakten periodvis har haft. Polismyndigheten har inte har iakttagit skriftlighetskravet i lagen om offentlig anställning. Den handling som lämnades över till arrestvakten innehåller ingen uppfattbar viljeförklaring om att upplösa anställningsförhållandet på ett sätt som erkänns av rättsordningen. Anställningen består därmed alltjämt. Fullgörelsetalan är beroende av att arrestvaktens anställning hos Polismyndigheten bestod under den tid som den talan avser. Därför är en fastställelsetalan om anställningens bestånd tillåten. Dessutom är fastställelsetalan inte preskriberad.

Staten: Fastställelsetalan är inte är tillåten. Det skriftliga beskedet var giltigt och arrestvakten förstod innebörden av beskedet. Därför består inte arrestvakten anställning hos Polismyndigheten. Fastställelsetalan är preskriberad. Arrestvakten har inte stått till förfogande för arbete hos Polismyndigheten.

Arbetsdomstolen: En bifallande dom skulle helt klart bli direkt avgörande för en talan om lön för tiden efter den 30 april 2021. Det är därför av avsevärd betydelse för arrestvakten att få pröva en fastställelsetalan om huruvida han har en anställning hos Polismyndigheten.

Preskriptionsbestämmelserna i Las kan inte tillämpas på förbundets talan, så som staten argumenterat. Förbundets fastställelsetalan är därmed inte preskriberad.

Finns ingen anledning att ifrågasätta att Polismyndigheten genom överlämnandet av den skriftliga handlingen avsåg att omedelbart avbryta provanställningen. Det är ostridigt att arrestvakten insåg detta när Polismyndigheten överlämnande den skriftliga handlingen. Trots formuleringen i handlingen har Polismyndigheten lämnat ett skriftligt besked om att skilja arrestvakten från hans provanställning på det sätt som krävs enligt lagen om offentlig anställning.
Domslut: Arbetsdomstolen avslår statens avvisningsyrkande och avslår ST:s talan. ST ska ersätta staten för rättegångskostnader med 95 000 kronor.

Mattias Croneborg

Fråga experterna