Pumpar blev dyr historia för vvs-bolag

Företaget Västerorts VVS Installationer AB lät en anställd köpa två värmepumpar till samma pris som bolaget betalar till leverantören. Men den anställda betalade aldrig pumparna. AD konstaterade att det hela avgörs enligt konsumentköplagen och att fordran därmed har blivit preskriberad

Företaget säljer värmepumpar som en del i de installationer som företaget gör hos kunder. En tidigare anställd köpte genom företaget, men för privat bruk, två värmepumpar för det inköpspris som vvs-företaget har hos sin leverantör.

Företaget fakturerades för värmepumparna i slutet av 2012 respektive i början av 2013. När personen slutade från företaget 2018 hade han fortfarande inte betalat för pumparna, trots flera uppmaningar från företaget.

Den före detta anställda: Hävdade att fordran var preskriberad. Huvudregeln är att en fordran preskriberas tio år efter dess uppkomst, om inte preskriptionen avbryts dessförinnan. Men preskriptionstiden är dock tre år för fordran mot en konsument, om fordringen avser en vara, tjänst eller annan nyttighet som en näringsidkare i sin yrkesmässiga verksamhet har tillhandahållit konsumenten för huvudsakligen enskilt bruk.

BOLAGET: Hade överklagat Attunda tingsrätts dom i mål nr T 3909-19. Där hade domstolen kommit fram till att det var konsumentköplagen som gällde i målet och att fordran var preskriberad. Menar att köpet skulle ses som en del i anställningen och att det handlade om en anställningsförmån.

Om AD ändå skulle komma fram till att det är konsumentköplagen som ligger till grund för fordran så var den ändå inte preskriberad då den tidigare anställda medgett skulden och att bolaget vid upprepade tillfällen krävt pengar för köpet.

Arbetsdomstolen: Konstaterar att den tidigare anställde inte skulle ha förvärvat värmepumparna om han inte varit anställd hos bolaget, i vart fall inte på de aktuella villkoren. Tvisten har därmed sin grund i anställningsförhållandet och arbetstvistlagen är därför tillämplig. Kommer fram till att den tidigare anställde är konsument i preskriptionslagens mening, eftersom han är en fysisk person som köpt värmepumparna för enskilt bruk. Det saknar betydelse att hans köp av värmepumparna skett inom ramen för hans anställning.

Vidare är bolaget en juridisk person som bedriver näringsverksamhet. Även om bolagets huvudsakliga verksamhet är vvs-installationer, är det ostridigt att bolaget i mindre omfattning säljer vvs-varor till kunder i samband med installationsarbeten. I nästa steg avgjorde AD ifall det förelegat preskriptionsavbrott eller inte.

Tingsrätten fann att den tidigare anställda hade erkänt skulden fram till och med januari 2014 men att preskriptionsavbrott från bolagets sida inte skett fram till och med januari 2017. Tingsrätten kom också fram till att bolagets fordran därefter inte hade återuppväckts.

Arbetsdomstolen gjorde i dessa delar ingen annan bedömning än tingsrätten.

DOMSLUT: AD fastslog tingsrättens dom. Bolaget får ingen ersättning för värmepumparna och bolaget tvingas betala den tidigare anställdes rättegångskostnader i såväl tingsrätten som Arbetsdomstolen.

Mattias Croneborg

Fråga experterna