Rätt att avskeda en bergarbetare som hotade kollega

Det var laga grund att avskeda en bergarbetare som på en sportsbar uttalat ett allvarligt hot till en kollega.

IF Metall hade stämt LKAB och Industriarbetsgivarna för ogiltigt avskedande och menade att det inte ens förelegat saklig grund för uppsägning.

Förbundet yrkar att avskedandet förklaras ogiltigt och att medlemmen ska få utebliven lön på drygt 200 000 kronor samt ett allmänt skadestånd på 150 000 kronor. I andra hand, om AD anser att det inte funnits laga skäl för avskedandet, men väl saklig grund för uppsägning, yrkar förbundet på uppsägningslön och ett allmänt skadestånd på 100 000 kronor.

Arbetsgivarsidan bestrider yrkandena.

Bakgrunden är att en bergarbetare på LKAB var med på en arbetsplatsträff som avslutades med gemensam lunch den 5 november 2021. På kvällen stod företaget för middag. Efter middagen gick bergarbetaren och flera andra kolleger vidare till en sportsbar. Det var inget som hade med bolaget att göra utan var ett initiativ från medarbetarna.

På baren ska det ha uppstått diskussioner mellan bergarbetaren och en kollega. Personerna jobbar i samma arbetsgrupp men i olika skift. Under diskussionen ska kollegan ha hotat bergarbetaren. Han ska ha sagt: ”Jag kommer att köra över dig med bilen och bränna ner ditt hus med dina föräldrar i.”

Hoten intygas av ett vittne, även han en kollega, som satt vid samma bord som bergarbetaren och kollegan.

Händelsen ska ha ägt rum på en fredag och under helgen ska bergarbetaren och kollegan ha pratat med varandra i telefon och bergarbetaren uppfattade, utifrån telefonsamtalet, fredagens händelse som än mer hotfullt.

På måndagen anmälde bergarbetaren det inträffade till sin chef. Bolaget utredde händelsen och underrättade kollegan den 25 november 2021 om ett tilltänkt avskedande. Bolaget verkställde avskedandet den 16 december samma år.

Förbundet: Det har inte förekommit något hot, även om det på baren kan ha varit en otrevlig stämning som båda de inblandade var skyldiga till. Utredningen som bolaget genomförde om händelsen gjordes först efter beslutet om avskedande

Blev förbjuden att självt starta en utredning. Påpekar att händelsen inträffat efter arbetstid och inte kan knytas till arbetsplatsen eller bolaget.

Arbetsdomstolen: Det är arbetsgivaren som har bevisbördan och att enligt praxis är beviskraven i linje med de som kan ställas i ett motsvarande brottmål.
Bergarbetaren har på ett detaljerat sätt berättat om händelsen på sportbaren medan kollegan uttalat sig mycket kortfattat. Bergarbetarens uppgifter får dessutom stöd av vittnet. Bergarbetaren har berättat om hotet för sina föräldrar. Att involvera och göra sina föräldrar upprörda talar emot att bergarbetaren skulle ljuga om händelsen.

Nästa fråga för AD är om hotet är så allvarligt att det motiverar ett avskedande.
Här anser domstolen att händelsen, som inträffade i anslutning till att arbetstagare hos bolaget begav sig från den av bolaget anordnade middagen, hade sådan anknytning till arbetsplatsen och riskerade att innebära sådana allvarliga störningar på arbetsplatsen att kollegan genom hotet får anses ha grovt åsidosatt sina åligganden mot bolaget. Därmed kommer AD fram till att det fanns laga skäl för avskedandet, trots kollegans långa anställningstid (33 år) hos bolaget.
Domslutet: Förbundets talan avslås. Förbundet ska ersätta arbetsgivarsidans rättegångskostnader med 341 555 kronor.

Ledamöterna var oeniga. Två ledamöter ansåg att även om kollegan uttalade sig på det sätt som arbetsgivarsidan gör gällande, hade det inte tillräcklig anknytning till hans anställning att det kan läggas till grund för att skilja honom från anställningen.
 

Mattias Croneborg

Fråga experterna

Tidningen