Rätt att avskeda för ansiktsskyddsvägran

Arbetsdomstolen finner att en lagerarbetare var skyldig att lyda instruktion om att bära ansiktsmask. Det var ett mycket allvarligt brott när lagerarbetaren vid upprepade tillfällen trotsade beslutet.

Privat- och offentliganställdas förbund, POA, har stämt Tamro AB och Almega Tjänsteförbunden för ett avskedande som POA anser saknar saklig grund. Dessutom gäller stämningen brott mot medbestämmandelagens editionsplikt.

Det var POA:s medlem, en lagerarbetare, som hade avskedats. Företaget Tamro AB hade infört krav på ansiktsskydd i april 2021 som en av flera åtgärder mot smittspridningen av covid-19. Lagerarbetaren vägrade att använda skydden med hänvisning till sin hälsa. Han lider av tinnitus och upplevde att besvären förvärrades av ansiktsskydd vilket ledde till sömnsvårigheter och stress.

POA hävdade att det fanns en överenskommelse om att lagerarbetaren skulle få arbeta på en avdelning där man inte behövde bära ansiktsskydd eftersom man där stod vid egna arbetsbord.

Arbetsgivarsidan avvisade detta: Överenskommelsen om omplacering gällde när så var möjligt och lagerarbetaren var i övrigt skyldig att bära ansiktsskydd.

Arbetsdomstolen konstaterar att arbetsgivare inom ramen för arbetsledningsrätten får bestämma om regler kring ansiktsskydd samt att principen om arbetsgivarens tolkningsföreträde i tvister om arbetsskyldighet gäller. De anställda måste med andra ord lyda order.

Men samtidigt ger arbetsmiljölagen arbetstagaren rätt att vägra att utföra en arbetsuppgift, om han eller hon efter eget bedömande finner att arbetsuppgiften är hälsofarlig.

När det gäller överenskommelsen finner domstolen inte stöd för något annat än att lagerarbetaren var befriad från ansiktsskydd endast på den särskilda avdelningen och i övrigt omfattades av kravet på skydd. Det kan inte heller anses vara bevisat att ansiktsskydd skulle kunna utgöra en påtaglig hälsofara. Det är bara lagerarbetarens uppgifter lämnade under sanningsförsäkran som tyder på att han skulle få huvudvärk och andra hälsoproblem av att bära ansiktsskydd. Läkarintygen som POA åberopat är i det ena fallet utfärdat innan bolaget beslutade om obligatorisk användning av ansiktsskydd. Det andra intyget är utfärdat senare, men då har lagerarbetaren inte någon gång burit ansiktsskydd i företagets lokaler.

Arbetsdomstolen finner att lagerarbetaren var skyldig att lyda instruktionen. Mot bakgrund av att beslutet om ansiktsskydd fattades under en pandemi i syfte att minska smittspridningen är det ”ett mycket allvarligt brott mot vad som har ålegat” lagerarbetaren att vid upprepade tillfällen trotsa beslutet.

Tillsammans med omständigheten att lagerarbetaren varit frånvarande en vecka, föreligger saklig grund för avskedande.

När det gäller editionsplikten hade POA begärt att få ta del av företagets riskbedömning, detta vid två tillfällen. Företagets företrädare hade inte lämnat ut dokumentet. Arbetsdomstolens slutsats är att parterna inte har tvisteförhandlat kring skyldigheten att lämna ut riskbedömningen till POA. Därmed kan frågan inte prövas av domstolen och talan om skadestånd för brott mot editionsplikten avvisas.

Domslutet innebär att POA:s talan om avskedandet avslås. Förbundet ska ersätta Almega Tjänsteförbundens rättegångskostnader med 323 191 kronor. Domen är enhällig.

Mattias Lahti Davidsson

Fråga experterna

Tidningen