Rätt att frånta polismannens tjänstevapen

Det var rätt av Polismyndigheten att frånta en polisman, som arbetar som lokalförvaltare, hans tjänstevapen utan att förhandla beslutet med facket.

Det var i april 2019 som Polismyndigheten beslutade att återta polismannens tjänstevapen. Någon förhandling med Polisförbundet enligt mbl genomfördes inte. Förbundet stämde Polismyndigheten.

Parterna tvistar alltså om Polismyndigheten var skyldig att förhandla enligt mbl före beslutet att återta tjänstevapnet.

Polisförbundet har yrkat ett skadestånd på 100 000 kronor. Staten genom Arbetsgivarverket bestrider detta.

Förbundet: Beslutet att återta polismannens tjänstevapen innebar en sådan viktigare förändring som avses i mbl, både av Polismyndigheten verksamhet och av polismannens arbets- eller anställningsförhållanden. Polismyndigheten bröt därför mot mbl och ska betala skadestånd.

Visserligen har polismannen inte verkar i en icke direkt ordningsoperativ verksamhet, men han kan ändå hamna i situationer då han har ingripandeskyldighet. Därför kan det påverka både myndigheten och den enskilda arbetstagaren i så stor utsträckning att det hade krävts en mbl-förhandling före beslutet. 

Polismannen är certifierad skjut- och vapeninstruktör och han behöver ha tillgång till sitt tjänstevapen för att kunna arbeta med det uppdraget.

Arbetsgivarverket: Anser att när polismannen, som lokalförvaltare rör sig ute i samhället för att planera lokaler och liknande, är det att jämställa med transporter till och från konferenser och möten där det inte är motiverat av säkerhetsskäl att bära skjutvapen. Pekar på att eftersom polismannens tjänsteutövning inte förväntas innefatta våldsanvändning saknas behov av skjutvapen.

Det saknas uppgifter om att Polismannen är vapeninstruktör och även om han skulle vara det kan han vid dessa tillfällen låna ett vapen.

Det inte kan vara fråga om en viktigare förändring av Polismyndighetens verksamhet med ett beslut att återta tjänstevapnet från en enskild polisman. Inte heller har beslutet påverkat polismannens arbets- eller anställningsförhållanden eftersom polismannen inte har behov av ett tjänstevapen i rollen som lokalförvaltare.

Arbetsdomstolen: Beslutet att återta polismannens tjänstevapen fattades i enlighet med Polismyndighetens föreskrifter och allmänna råd. Där framgår att behov av skjutvapen har den polis som regelbundet eller tillfälligt tjänstgör i yttre- eller inre tjänst och i sin funktion förväntas utföra ingripanden som kan innefatta våldsanvändning. Konstaterar att det inte finns behov för polismannen att ha ett tjänstevapen, därmed har det inte inneburit någon förändring av Polismyndighetens verksamhet.

Slår fast att förhör med vittnen eller annat i utredningen pekar på att polismannens arbetsuppgifter eller anställningsförhållande som lokalförvaltare inte har påverkats av beslutet om tjänstevapen.

Domslut Förbundets talan avslås. Förbundet ska betala statens rättegångskostnader på 140 000 kronor.

Mattias Croneborg

Fråga experterna