Rekommenderat brev styrde preskription om uppsägning

Arbetsdomstolen gav arbetsgivaren rätt om att Transports yrkande om att ogiltigförklara en uppsägning av en medlem var preskriberat, trots att det rekommenderade brevet om uppsägning aldrig nådde medlemmen. Arbetsdomstolen har avgjort ett första fall i den stora konflikten mellan Gate Gourmet och Svenska Transportarbetareförbundet.

Målet gäller i grunden en konflikt om det förelegat arbetsbrist i den omfattning som bolaget gjort gällande. Men det som Arbetsdomstolen nu tog ställning till var om yrkande om att ogiltigförklara en uppsägning var preskriberat eller inte. Det parterna var oeniga om var hur man ska se på preskriptionstiden.

BOLAGET: Förbundets yrkande om ogiltigförklaring är preskriberat. Detta eftersom medlemmen inte meddelat bolaget sin avsikt att kräva ogiltigförklaring av uppsägningen inom två veckor efter det att uppsägningen skedde. Förbundet har heller inte inom den tiden påkallat förhandling i frågan. Uppsägningen inträffade tio dagar efter det att bolaget sänt ett uppsägningsbesked i ett rekommenderat brev till den adress för medlem[1]men som bolaget kände till.

Anledningen för företaget att inte underrätta medlemmen personligen var att medlemmen anmält sig sjuk för covid-19-liknande symptom.

FÖRBUNDET: Menar att medlemmen, som inte hämtade ut bolagets brev då han flyttat och inte meddelat bola[1]get sin nya adress, inte har fått något sådant besked om ogiltighetstalan som avses i anställningsskyddslagen. Underrättelsefristen börjar därför inte löpa förrän anställningen upphörde. Dessförinnan har förbundet påkallat förhandling med bolaget om uppsägningens giltighet.

AD: Refererar till Las och konstaterar att om arbetstagaren inte kan anträffas och uppsägningsbeskedet har sänts i rekommenderat brev, anses uppsägning ha skett tio dagar efter det att brevet lämnades till posten för befordran, även om arbetstagaren inte under tiodagarsperioden har fått del av beskedet. Konstaterar att en arbetstagare som avser att yrka ogiltigförklaring av en uppsägning ska underrätta arbetsgivaren om detta senast två veckor efter det att uppsägningen skedde.

Angående rekommenderade brev säger preskriptionsreglerna att arbetstagaren ska anses ha fått del av uppsägningen oavsett om arbetstagaren hämtat ut brevet eller inte. Menar också att det måste avgöras ifall det inte hade varit skäligt att meddela arbetstagen personligen om uppsägningen. För om det hade varit skäligt att kräva att ett uppsägnings[1]besked skulle ha lämnats till arbetstagaren personligen börjar underrättelsetiden om två veckor att löpa den dag då arbetstagaren faktiskt får del av arbetsgivarens skriftliga besked. Om arbetstagaren inte får del av ar[1]betsgivarens skriftliga besked börjar underrättelsetiden i så fall löpa den dag då anställningen upphör och tiden uppgår till en månad. Eftersom medlemmen sjukanmält sig för oviss framtid för symptom som tyder på en allmän- och samhällsfarlig sjukdom har det inte varit skäligt att kräva att uppsägningsbeskedet skulle ha lämnats personligen.

DOMSLUT Förbundets talan om ogiltigförklaring är preskriberad. Bifaller bolagets yrkande om ett interimistiskt förordnande.

Mattias Croneborg

Fråga experterna