SAS hade inte skyldighet att förhandla då underleverantör bytte leverantör

SAS hade inte skyldighet att mbl-förhandla i samband med att en underlevernatör ändrade bemanningen på flygningar som underleverantören utförde för SAS räkning.

Svensk Pilotförening hade stämt flygbolaget SAS och Svenska flygbranschen för att inte ha förhandlat på rätt sätt med förbundet i samband med att bolaget anlitade ett annat bolag som skulle sköta en del flygningar. Förbundet har yrkat att SAS ska betala ett skadestånd på 200 000 kronor.

Bakgrunden är att SAS anlitade flygkapacitet av det estniska bolaget X-fly under 2019. X-fly bemannade flygplanen med personal från det brittiska bolaget GEC. Personalen på GEC hade kollektivavtal med Pilotföreningen.

Men GEC sade under 2020 upp personalen och hyrde istället in personal från PAS Aviation International. PAS har säte i Estland och har inte kollektivavtal med förbundet

Pilotföreningen: SAS hade skyldighet att förhandla med arbetstagarorganisationen inför denna förändring.

Arbetsgivarsidan: Beslutet att byta personal togs av X-fly och därför hade SAS inte skyldighet att förhandla.

Arbetsdomstolen: Refererar till tidigare domar där man bedömt att det funnits en förhandlingsskyldighet enligt 38 § MBL för moderbolaget i ett kommissionärförhållande när dotterbolaget varit den som anlitat arbetskraften i fråga, liksom i ett koncernförhållande, alltså trots att det inte har funnits ett avtalsförhållande mellan moderbolaget och utföraren. Enligt Pilotföreningen borde förhållandena i denna tvist bedömas på motsvarande sätt. Men AD delar inte Pilotföreningens ståndpunkt. Relationen mellan SAS och X-fly kan inte jämställas med den mellan moderbolag och dotterbolag.

X-fly har inte handlat för SAS räkning när X-fly beslutade att byta leverantör för att bemanna flygplanen. Därmed hade SAS inte skyldighet att förhandla med Pilotföreningen.

Det kan visserligen ändå finnas intresse för Pilotföreningen att kunna förhandla för att undvika att en ny underleverantör bryter mot arbetsrättsliga regler. Men i så fall skulle detta ha överenskommits i de initiala förhandlingarna. Parterna är oense om det funnits någon sådan överenskommelse och Pilotföreningen har inte lyckats styrka detta.

Slutsatsen är att SAS inte var skyldig att påkalla § 38-förhandlingar inför X-flys beslut att byta leverantör.

Domslut: Pilotföreningens talan avsllås. Föreningen ska ersätta arbetsgivarsidans rättegångskostnader med 150 095 kronor.

Mattias Croneborg

Fråga experterna

Tidningen