SJ vann mål om vilotid

AD slår fast att SJ inte bröt mot kollektivavtalsbestämmelsen när bolaget inte såg till att tågvärden fick elva timmars viloperiod mellan arbetspassen.

Service- och kommunikationsfacket, Seko, hade stämt SJ AB för kollektivavtalsbrott.

Tvisten rör en viloperiod mellan arbetsperioder. Bakgrunden är att den 12 april 2019 blev tåget, som den aktuella tågvärden jobbade på, mer än två timmar försenat. Trots detta blev tågvärden tvungen att arbeta på nästa tur den 13 april, vilket innebar att han inte fick elva timmars viloperiod mellan två arbetsturer. Tågvärden kontaktade den operativa personalledningen för att de skulle kalla in en reserv, så att han inte skulle behöva jobba på den schemalagda turen följande dag. Men personalledningen nekade detta.

Förbundet: Anser att bolaget brutit mot kollektivavtalet och yrkar på att bolaget ska betala 30 000 kronor i allmänt skadestånd till tågvärden. För egen del yrkar förbundet på 100 000 kronor i allmänt skadestånd för brott mot kollektivavtalet. Utifall Arbetsdomstolen överväger att ge bifall till bolagets tolkning av kollektivavtalet, begärs att domstolen inhämtar förhandsavgörande från EU-domstolen.

Bolaget: Anser att bestämmelsen bara innebär att scheman ska läggas så att viloperioden blir minst elva timmar. Anser vidare att bestämmelsen inte innebär ett undantag eller avvikelse från arbetstidslagen och att bolaget därför tillfälligt får avvika från regeln om elva timmars vila, om det föranleds av något särskilt förhållande som inte har kunnat förutses av arbetsgivaren. Detta under förutsättning att arbetstagaren ges motsvarande kompensationsledighet.

Bestrider yrkandena från förbundet.

Parterna har alltså olika uppfattning om innebörden av kollektivavtalet, men också olika uppfattning om hur kollektivavtalsbestämmelsen förhåller sig till arbetstidslagen.

Arbetsdomstolen: Kommer fram till att kollektivavtalet enbart reglerar bolagets skyldigheter vid schemaläggning och att bestämmelsen inte ersätter 13 paragrafen, första stycket i arbetstidslagen. Bolaget har därför inte brutit mot kollektivavtalsbestämmelsen när bolaget inte hade sett till att tågvärden fick elva timmars viloperiod mellan arbetspassen.

Förbundets talan ska avslås.

Konstaterar att dess ställningstagande bygger på att kollektivavtalet i enlighet med vad bolaget angivit inte ersätter 13:e paragrafens första stycket i arbetstidslagen. Bolaget har därmed varit skyldigt att följa den lagregeln. Det är av den anledningen inte heller nödvändigt för domstolen att ta ställning till innebörden av arbetstidsdirektivet. Därmed saknas det anledning att inhämta förhandsavgörande från EU-domstolen.

Anser däremot att förbundet har haft skälig anledning att få tvisten prövad. Därför ska vardera parten bära sin rättegångskostnad.

Domslut: Arbetsdomstolen avslår Sekos talan. Arbetsdomstolen avslår Sekos begäran om att inhämta förhandsavgörande från EU-domstolen. Vardera parten ska bära sin rättegångskostnad.

Mattias Croneborg

Fråga experterna