Statsimmunitet gäller vid avskedande

Arbetsdomstolen kommer liksom tingsrätten fram till att staten Qatar har rätt att åberopa statsimmunitet i fråga om yrkande om ogiltigförklaring av avskedande av en ambassadanställd.

En person som var anställd på Qatars ambassad i Stockholm avskedades i september 2021. Personen väckte talan i Stockholms tingsrätt mot staten Qatar, genom Qatars ambassad i Stockholm, och menade i första hand att han avskedats från sin tillsvidareanställning hos ambassaden utan att det ens funnits saklig grund för uppsägning. Han yrkade i första hand ogiltigförklaring av avskedandet och allmänt skadestånd och i andra hand enbart allmänt och ekonomiskt skadestånd.

Staten Qatar yrkade i första hand att personens talan i dess helhet skulle avvisas på grund av statsimmunitet. I andra hand bestreds talan.

Tingsrätten avvisade personens talan såvitt avser yrkandet om ogiltigförklaring av avskedandet, men ogillade avvisningsyrkandet i övrigt.

Personen överklagade tingsrättens beslut om att avvisa hans talan för yrkandet om ogiltigförklaring av avskedandet och yrkade att Arbetsdomstolen skulle ändra tingsrättens beslut och avslå avvisningsyrkandet även i den delen. Staten Qatar har bestritt ändring.

AD hänvisar till en FN-konvention om immunitet för stater och deras egendom. Artikel 11 i den konventionen innehåller regler om statsimmunitet vid anställningskontrakt. Domstolen hänvisar även till praxis i Europadomstolen.

Enligt konventionen kan en stat, såvida inte annat har avtalats mellan de berörda staterna, inte åberopa immunitet mot domsrätt vid en annan stats domstol om domstolen i övrigt är behörig i ett förfarande gällande anställningskontrakt mellan staten och en enskild person för arbete som helt eller delvis ska utföras inom den andra statens territorium.

AD anser att konventionen gäller i detta fall. Men konventionen innehåller också undantag för när statsimmunitet ändå råder. Ett sådant undantag är om ”sakfrågan gäller anställning [recruitment], förlängning av anställningsförhållanden [renewal of employment] för eller återanställning [reinstatement] av en enskild person”.

Arbetsdomstolen anser att frågan om en uppsägning eller ett avskedande ska ogiltigförklaras omfattas av det undantaget.  Arbetsdomstolen kommer därmed liksom tingsrätten fram till att staten Qatar har rätt att åberopa statsimmunitet i fråga om yrkandet om ogiltigförklaring av avskedandet. AD fastställer därmed tingsrättens beslut att avvisa talan om ogiltigförklaring av avskedandet.
 

Mattias Croneborg

Fråga experterna

Tidningen