Tidningsutbärare hävdade sjukdom men bedömdes arbetsförmögen – avskedandet var rätt

Det var rätt att avskeda en tidningsutbärare som uteblev från jobbet och åkte på en resa. Förbundet menade att han varit oförmögen att arbeta på grund av sjukdom.

Svenska Transportarbetareförbundet hade stämt Medieföretagen och Pressen Morgontjänst för ogiltigt avskedande av en tidningsutbärare.

Förbundet yrkar i första hand att avskedandet ska ogiltigförklaras och att tidningsutbäraren får lön för perioden 21 februari till 11 oktober 2022 samt ett allmänt skadestånd på 200 000 kronor. I andra hand, ifall AD skulle finna att det saknas laglig grund för avskedande men att det finns sakligt grund för uppsägning yrkar förbundet på uppsägningslön och ett allmänt skadestånd på 80 000 kronor.

Arbetsgivarsidan bestrider yrkandena.

Bakgrunden är att tidningsutbäraren sedan en längre tid hade planerat en resa med sin familj till sitt hemland Nigeria. Han var anställd på bolaget på deltid och jobbade huvudsakligen natt.

Arbetsgivaren: Tidningsutbäraren, då han inte fick semester för en period om sex veckor kring årsskiftet 2019/20, åkte ändå på den planerade resan och var olovligen borta från jobbet under större delen av perioden.

Förbundet: Tidningsutdelaren var sjuk under vistelsen i Nigeria och var därmed oförmögen att jobba. Tanken var att resan skulle ha bokats om så att tidningsutbäraren skulle ha återvänt till jobbet efter bara en kortare tid  i Nigeria medan resten av familjen stannade kvar för en längre och sedan tidigare inplanerad vistelse i familjens hembygd. Ett läkarintyg från ett sjukhus i Nigeria styrker att medlemmen var sjuk. Vittnesuppgifter från familjen visar att resan var tänkt att ombokas. Men då tidningsutbäraren blev allvarligt sjuk i Nigeria kom i stället de ordinarie resplanerna att användas även för honom.

Arbetsgivarsidan misstror dock läkarintyget och pekar på att falska läkarintyg är vanliga i Nigeria. Man pekar på att varken sjukhuset eller läkaren i fråga finns med i landets register.

Arbetsdomstolen: Redogörelsen för den tänkta resan där tidningsutbäraren skulle korta ned sin resa så att han bara skulle vara en natt i sin hembygd för att sedan åka hem igen för att börja jobba enligt schemat är osannolik. Detta speciellt i ljuset av att han sökt, men inte beviljats, längre semester. Familjens vittnesuppgifter anser domstolen vara motstridiga eller att de ska bedömas med försiktighet eftersom de är närstående. Läkarintyget är behäftat med så stora oklarheter att det inte kan tjäna som bevis för att tidningsutbäraren var oförmögen att jobba.

Tidningsutbärararen var olovligen borta från jobbet.

Praxis är att när en arbetstagare nekats ledighet men ändå uteblir från jobbet så finns det normalt sett skäl att avsluta en anställning. I detta fall har tidningsutbärarens olovliga frånvaro varit ett så grovt åsidosättande av hans åligganden mot bolaget att det funnits laga skäl för avskedande.

Domslutet: Förbundets talan avslås. Förbundet ska ersätta arbetsgivarens rättegångskostnader med 462 500 kronor.

 

Mattias Croneborg

Fråga experterna

Tidningen