Tidsbegränsade jobb var inte skälig omplacering

Pastoratet erbjöd en fast anställd medarbetare tre olika tjänster för omplacering vid en arbetsbristsitutaion. Men eftersom alla var tidsbegränsade var det oskäliga erbjudanden, har AD slagit fast.

Vision hade stämt Avesta-Grytnäs pastorat för bland annat uppsägning utan saklig grund av en medlem.

Bakgrunden är att medlemmen anställdes 2014 som informatör på halvtid hos Avesta-Grytnäs pastorat. Den 16 februari 2015 blev han tillsvidareanställd på halvtid. Efter en omorganisation 2019 togs tjänsten som informatör bort. Medlemmen blev erbjuden omplacering till tre alternativa tidsbegränsade anställningar som han tackade nej till. I februari 2020 blev medlemmen uppsagd på grund av arbetsbrist.

Parterna är oeniga om omplaceringserbjudandena var skäliga, om medlemmen hade tillräckliga kvalifikationer för en tillsvidareanställning som en annan arbetstagare hade, om det funnits saklig grund för uppsägningen och om arbetsgivaren brutit mot turordningsreglerna.

Förbundet yrkar på ekonomiskt skadestånd motsvarande lönen, ett allmänt skadestånd på grund av uppsägning utan skalig grund på 120 000 kronor och ytterligare 50 000 kronor för brott mot turordningsreglerna.

De erbjudanden som medlemmen fick var sjukvikariat som kommunikatör/kanslist på 50 procent för en annan medarbetare. Den medarbetaren hade en heltidsanställning som informatör och administratör och var sjukskriven till och med den 31 januari 2020.

Ett annat erbjudande var en tjänst som barnledare vid kyrkans barnverksamhet, vilket var ett ettårigt föräldraledighetsvikariat på 80 procent. Medlemmen erbjöds även ett säsongsarbete som kyrkogårdsarbetare på heltid under sju månader. Medlemmen tackade nej till samtliga erbjudanden.

Förbundet: Anser att alla erbjudanden var oskäliga då de var tidsbegränsade. Pastoratet har erbjudit medlemmen anställningar som varit tidsbegränsade i syfte att skilja just honom från hans tillsvidareanställning. Detta innebär ett kringgående av anställningsskyddslagen. Arbetsgivaren har inte fastslagit några turordningskretsar, utan sagt upp medlemmen direkt efter att ha lämnat honom oskäliga omplaceringserbjudanden. Om arbetsgivaren hade turordnat arbetstagarna efter anställningstid hade en annan person i stället sagts upp. Den personen arbetade visserligen heltid men medlemmen hade uttryckt önskemål om att få gå upp i heltid. Medlemmen hade tillräckliga kvalifikationer för den tjänsten.

Arbetsgivaren: Medlemmens tjänst som informatör skulle avvecklas och att det uppstod arbetsbrist. Samtliga erbjudanden om omplacering var skäliga. Arbetsgivaren har därmed uppfyllt sin omplaceringsskyldighet och haft saklig grund för att säga upp medlemmen. Har inte åsidosatt turordningsreglerna.

Eftersom arbetsgivaren erbjöd medlemmen skäliga erbjudanden fanns inte anledning att tillämpa turordningsbestämmelserna.

Medlemmen hade inte kapacitet att arbeta mer än halvtid. Arbetsgivaren hänvisar till läkarintyg och till Arbetsförmedlingens beslut om lönebidrag.

Medlemmen hade ändå inte hade haft tillräckliga kvalifikationer om man skulle ha varit tvungen att följa turordningsreglerna.

Arbetsdomstolen: Börjar med att fråga om erbjudandena om omplacering varit skäliga.
När det gäller sjukvikariatet kunde medlemmen inte räkna med att det skulle komma att löpa längre än den egna uppsägningstiden om sex månader. Ett sådant erbjudande kan inte anses vara skäligt.
När det sedan gäller säsongsanställningen skulle det pågå enbart två månader utöver uppsägningstiden och föräldraledighetsvikariatet får anses ha varit förenat med flera osäkerhetsmoment om anställningens längd. Inte något av dessa två omplaceringserbjudanden var heller skäliga.

Nästa fråga var om medlemmen hade tillräckliga kvalifikationer för att kunna få den andra personens tjänst.

Arbetsgivarparterna har inte lyckats visa att medlemmen saknat tillräckliga kvalifikationer för att kunna utföra de arbetsuppgifter som ingick i den andra personens heltidsanställning, i vart fall efter kortare upplärning.

Kommer även fram till att medlemmen haft förmåga och vilja att arbeta heltid.

Domslut: Pastoratet ska betala ekonomiskt skadestånd till medlemmen på 129 630 kronor samt ett allmänt skadestånd på 50 000 kronor. Förbundet ges även rätt att framställa yrkande om ytterligare ekonomiskt skadestånd till medlemmen för tiden efter huvudförhandlingen i målet. Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation och pastorat ska med hälften vardera ersätta Visions rättegångskostnader på 256 283 kronor.

 

Mattias Croneborg

Fråga experterna