Varierad arbetstid är inte övertid

Bolaget har inte brutit mot kollektivavtalet genom att variera arbetstiden mellan olika veckor. Tre arbetstagarna har därmed inte arbetat övertid.

Svenska Transportarbetareförbundet hade stämt Motorbranschens Arbetsgivareförbund och Euromaster AB för kollektivavtalsbrott.

Mellan september 2019 och oktober 2020 har bolaget förlagt tre arbetstagares arbetstid så att de under tvåveckorsperioder arbetat ena veckan 45 timmar per helgfri vecka och andra veckan 35 timmar. Den genomsnittliga arbetstiden har därmed varit 40 timmar. Tvist gäller om det strider mot kollektivavtalet att förlägga ordinarie arbetstiden på detta sätt och om det innebär att arbetstagarna arbetat övertid de veckor de arbetat mer än 40 timmar och därför har rätt till övertidsersättning.

Förbundet yrkar att tre medlemmar ska få kompensation för utebliven övertidsersättning med 8 229, 9 601 respektive 7 972 kronor. För egen del yrkar förbundet på ett allmänt skadestånd med 200 000 kronor för brott mot kollektivavtalet.

Förbundet: Det saknas stöd i kollektivavtalet att förlägga den ordinarie arbetstiden på det sätt bolaget gjort och att förfarandet innebär att bolaget har schemalagt övertid de veckor arbetstagarna arbetat mer än 40 timmar per helgfri vecka.

Arbetsgivarparterna: De arbetstimmar arbetstagarna utfört utöver 40 timmar när de arbetat 45 timmar per helgfri vecka har utgjort ordinarie arbetstid.

Arbetsdomstolen: Kollektivavtalet anger en ordinarie arbetstid om i genomsnitt 40 timmar per helgfri vecka, men att avtalet inte reglerar hur en genomsnittsberäkning ska göras. Det finns alltså ingen avtalad beräkningsperiod eller någon bestämmelse i avtalet om möjlighet för de lokala parterna att reglera frågan.

Domstolen utredde vidare genom vittnesuppgifter vad parterna kan ha avsett med att införa "genomsnitt" i avtalet, men kommer fram till att det som sagts under avtalsförhandlingarna åren 2013, 2016 och 2017 och i partsgemensamma arbetsgrupper inte ger någon tydlig vägledning.

Då vägledning saknas får Arbetsdomstolen i stället gå till lagen. I arbetstidslagen anges att den ordinarie arbetstiden får uppgå till högst 40 timmar i veckan, men att det under vissa omständigheter kan beräknas som genomsnitt över en tid av högst fyra veckor och som lägst två veckor. Det aktuella fallet om två veckors beräkning av genomsnitt som arbetsgivaren gör ryms inom den period som anges i lagen.

Arbetsdomstolens bedömning innebär att bolaget inte brutit mot kollektivavtalet genom att förlägga arbetstiden på sätt som skett. De tre arbetstagarna har därmed inte arbetat övertid.

Domslutet: Arbetsdomstolen avslår förbundets talan. Förbundet ska ersätta arbetsgivarparterna för deras rättegångskostnad med 233 700 kronor.

Två ledamöter var skiljaktiga. De ansåg att arbetsgivaren inte hade haft rätt att utjämna arbetstiden mellan veckor och att arbetsgivaren därför hade brutit mot kollektivavtalet.

Mattias Croneborg

Fråga experterna