Diskriminering att sägas upp vid sjukskrivning relaterad till fetma

Enligt spansk rätt kan arbetstagare med till exempel fetma sägas upp om de är frånvarande på grund av upprepade korta sjukskrivningar.EU-domstolen menar att det utgör indirekt diskriminering av funktionsnedsatta eftersom de behöver vara sjukskrivna oftare än andra.

Carlos Enrique Ruiz Conejero anställdes som städare vid ett sjukhus i Cuenca i Spanien år 1993. År 2014 fastställde en spansk hälsomyndighet att han var funktionsnedsatt med 37 procent på grund av sjukdomen fetma.

Under åren 2014 och 2015 var han upprepade gånger frånvarande från sitt arbete på grund av sin sjukdom.

Den 15 juli 2015 beslutade arbets­givarföretaget Ferroser Servicios Auxilliares SA att säga upp Carlos Enrique Ruiz Conejero.

Arbetsgivaren menade att det fanns saklig grund enligt den spanska anställningsskyddslagen eftersom arbetstagaren varit frånvarande mer än 20 procent av arbetstiden under två månader.

Enligt spansk rätt har korta upp­repade sjukskrivningar sedan lång tid tillbaka utgjort saklig grund för uppsägning i syfte att öka arbetseffektiviteten om de inte är relaterade till vissa särskilda hälsotillstånd som till exempel cancer och graviditet.

Carlos Enrique Ruiz Conejero yrkade i spansk arbetsdomstol att upp­sägningen skulle upphävas eftersom den utgjorde diskriminering av honom på grund av hans funktionsnedsättning. Den spanska arbetsdom­stolen menade att det enligt spansk rätt stod klart att uppsägningen varit laglig, men beslutade att fråga EU-domstolen om spansk arbetsrätt var förenlig med EU-rättens krav på likabehandling.

EU-domstolen fastslår i sin dom att den spanska möjligheten att grunda saklig uppsägning av funktionsnedsatta arbetstagares anställningsavtal på återkommande korta sjukskrivningar är oförenlig med likabehandlingsdirektivets förbud mot indirekt diskriminering av funktionsnedsatta.

Fetma är en sjukdom och en person som lider av fetma kan följaktligen vara funktionsnedsatt.

Erik Sinander

Fråga experterna