DOMSREFERAT

Ett enskilt avtal skulle ha förhandlats med facket

En person ingick ett enskilt avtal med sin arbetsgivare om att han skulle få genomgå en utbildning för att ta lastbilskörkort. Men om personen sa upp sig skulle han få betala tillbaka en del av utbildningskostnaderna till arbetsgivaren. När oenighet om avtalet uppstod skulle det först ha förhandlats med facket, har AD beslutat.
En person ingick ett enskilt avtal med sin arbetsgivare om att han skulle få genomgå en utbildning för att ta lastbilskörkort. Men om personen sa upp sig skulle han få betala tillbaka en del av utbildningskostnaderna till arbetsgivaren. När oenighet om avtalet uppstod skulle det först ha förhandlats med facket, har AD beslutat.

Arbetsdomstolen ändrade tingsrättens beslut om en arbetsgivares enskilda avtal med en arbetstagare. AD, till skillnad från tingsrätten, kommer fram till att oenighet om avtalet skulle först ha förhandlats med facket. Men ledamöterna i AD var oeniga om beslutet.    

arbetsdomstolen

Fakta i målet

Avgörande: 20 september 2023 

Beslut: 51/23

Mål: B 5/23

Saken: Avvisning mm

Parter: En privatperson mot Karlskrona Byggnadsställningar AB.

En person som var anställd i Karlskrona Byggnadsställningar AB ingick ett enskilt avtal med bolaget om att han skulle få genomgå en utbildning för att ta lastbilskörkort. Personen och bolaget kom överens om att bolaget skulle betala utbildningen men om personen skulle säga upp sig från bolaget inom sju år skulle han bli tvungen att ersätta bolaget för utbildning enligt en formel, ju kortare tid uppsägningen inträffade efter utbildningen desto större andel av den skulle personen tvingas ersätta bolaget för.

Bolaget är bundet av kollektivavtal, byggavtalet och utvecklingsavtalet, mellan Byggföretagen och Byggnads. Personen är medlem i Byggnads.

Personen sade upp sig från bolaget ett år efter utbildningen och bolaget krävde att personen skulle ersätta bolaget enligt avtalet.

Personen bestred detta och menade i första hand att frågan skulle ha skett inom ramen för den förhandlingsordning som regleras i byggavtalet och som även refererar till närliggande avtal som utvecklingsavtalet. I det senare framgår att utbildning ska bekostas av arbetsgivaren med oförändrade löne- och anställningsförmåner.

I andra hand yrkade personen att bolagets talan skulle ogillas på grund av preskription då en part enligt förhandlingsordningen har fyra månader på sig att väcka talan eller begära förhandling och att den tidsfristen överskridits.

Bolaget menade att det rördes sig om ett enskilt avtal som inte var bundet av byggavtalets förhandlingsordning.

Blekinge tingsrätt kom fram till att avtalet inte omfattas av byggavtalets förhandlingsordning och gav därmed bolaget rätt till ersättning för utbildningen.

Personen överklagade tingsrättens beslut till Arbetsdomstolen där de yrkar på samma sätt som i tingsrätten.

Arbetsdomstolen kommer till skillnad från tingsrätten fram till att förhandlingsordningen i byggavtalet även omfattar den typ av enskilda avtal som personen och bolaget hade ingått. Därmed skulle bolaget ha förhandlat med fackförbundet innan talan väcktes i tingsrätten. Bolagets talan avvisas.

Arbetsdomstolens beslut innebär att bolaget ska ersätta personens rättegångskostnader med 50 000 kronor.

Tre ledamöter, däribland ordförande Lars Dirke, var skiljaktige, och menade att byggavtalets förhandlingsordning inte gällde för det enskilda avtalet. De ville därmed inte ändra tingsrättens beslut.

Beslutet refereras inte av AD.