Fel säga upp präst

Mål B 30/07.
Arbetsdomstolen fastställer en dom i Västmanlands tingsrätt, som gällde ett avskedande av en präst i Köpings kyrkliga samfällighet, mål T 55467-05 den 15 februari 2007.

Prästen avskedades i december 2005 för vad samfälligheten menade var olämpligt uppträdande i flera fall. Arbetsdomstolen finner i likhet med tingsrätten inte att händelserna, varken var för sig eller sammantagna, innebär att prästen grovt åsidosatt sina åligganden mot arbetsgivaren. Inte heller har det förelegat saklig grund för uppsägning, anser Arbetsdomstolen.
Köings kyrkliga samfällighet ska betala prästens rättegångskostnader på 55 407 kronor. Domen är enhällig.

Fråga experterna