Homosexuella har rätt till efterlevandepension

Får en homosexuell partner nekas efterlevandepension enligt ett obligatoriskt tjänstepensionssystem baserat på kollektivavtal? Nej, anser EG-domstolen.

I Tyskland gäller sedan 2001 att två personer av samma kön kan registrera partnerskap. Registrerat partnerskap har därefter successivt likställts med äktenskap.

Enligt kollektivavtalet för tyska teatrar ska teaterdirektörer teckna en pensions- och efterlevandeförsäkring för sin personal. Det är fråga om ett yrkesbaserat, obligatoriskt pensionssystem där försäkringen utses av staten (en minister). Teaterdirektören och personalen betalar dock hälften var av försäkringspremierna.

Tadao Maruko var registrerad partner med en designer av scenkläder som sedan 1959 var ansluten till en offentlig pensionskassa för tyska teatrar (VddB). Partnern avled 2005. Marukos ansökan om änkepension avslogs av kassan med hänvisning till att dess stadga inte gav homosexuella makar rätt till sådana förmåner. Maruko överklagade då han ansåg att detta innebar en diskriminering på grund av hans sexuella läggning. Den tyska domstolen ställde ett antal frågor till EG-domstolen rörande huruvida behandlingen av Maruko stred mot EU:s allmänna likabehandlingsdirektiv 2000/78.

EG-domstolen: Direktiv 2000/78 ska bekämpa diskriminering i arbetslivet på grund av bland annat sexuell läggning. Det påverkar inte nationell lag om civilstånd. Direktivet gäller inom både privat och offentlig sektor i fråga om bland annat lön, men inte för utbetalningar från offentliga sociala trygghetssystem vars förmåner inte jämställs med lön enligt EU-fördraget.

Enligt fördragets artikel 141 utgörs lön av den gängse grund- eller minimilönen samt alla andra förmåner som arbetstagaren får av arbetsgivaren på grund av anställningen. Detta gäller även om förmånerna betalas ut efter att anställningen upphört. Exempelvis innefattas efterlevandepension som betalas ut enligt ett yrkesbaserat pensionssystem grundat på kollektivavtal. Den efterlevande har då förvärvat pensionen på grund av makens anställning.

Lagstadgade trygghetssystem kan visserligen anknyta till lön utan att omfattas av direktivet. Att lagstiftaren tagit socialpolitiska hänsyn eller gjort budgetöverväganden då den antagit ett system, är dock utan betydelse om pensionen endast rör en viss kategori anställda och står i direkt relation till antalet tjänsteår och beloppet beräknas utifrån tjänstemännens senaste lön. Det aktuella pensionssystemet bygger på ett kollektivavtal som ska komplettera lagstadgade sociala förmåner, det finansieras inte till någon del av staten och det rör endast den konstnärliga personalen vid teatrar.

Pensionsbeloppet bestäms utifrån det antal år som arbetstagaren varit ansluten och summan av de premier han betalat in. Den tyska förmånen utgör alltså lön. Detta faktum påverkas varken av att VddB är ett offentligt organ eller av att anslutningen till systemet är obligatorisk.

Att direktivet inte påverkar nationell lag om civilstånd innebär inte att medlemsstaterna kan låta bli att respektera likabehandlingsprincipen i sina sociala system. Då en förmån utgör lön, omfattas den av direktivet.

Det allmänna likabehandlingsdirektivet omfattar en efterlevandeförmån som betalas ut enligt ett yrkesbaserat försäkringssystem såsom det aktuella tyska systemet.

Direktivet accepterar ingen diskriminering i arbetslivet på grund av sexuell läggning.

Tyskland tillåter personer av samma kön att registrera partnerskap. Förmånen i målet ges endast till efterlevande makar och nekas efterlevande partner. Om den tyska domstolen anser att efterlevande makar och efterlevande partner befinner sig i en jämförbar situation i fråga om denna förmån är skillnaden i behandling direkt diskriminerande på grund av sexuell läggning.

Direktivet hindrar regler som innebär att en registrerad partner efter sin partners död inte har rätt till en efterlevandepension som motsvarar den som äkta makar får i en jämförbar situation. Den nationella domstolen avgör om en situation är jämförbar.

Direktiv 2000/78

Pernilla Lundblad

Fråga experterna