DOMSREFERAT

Inte fel att säga upp vid byte av bussentreprenör

Det fanns saklig grund för de uppsägningar som Nobina gjorde eftersom arbetsbrist inträdde vid entreprenörsbytet. Kommunal förlorade därmed målet i AD.
Det fanns saklig grund för de uppsägningar som Nobina gjorde eftersom arbetsbrist inträdde vid entreprenörsbytet. Kommunal förlorade därmed målet i AD.

Uppsägningsförbudet i Las var inte tillämpligt. Nobina gjorde inte fel när de sade upp busschaufförer på grund av arbetsbrist. Kommunal som hade stämt Nobina förlorade i AD.

Fakta i målet

Avgörande: 10 maj 2023.

Dom: 29/23.

Mål: A 52/22 och A 60/22

Parter: Svenska kommunalarbetareförbundet mot Nobina Sverige AB och Sveriges bussföretag.

Saken: Ogiltigförklaring av uppsägningar m.m

Svenska kommunalarbetareförbundet hade stämt Nobina Sverige AB och Sveriges bussföretag för uppsägning utan saklig grund.

Tvisten handlar om flera fall av uppsägning efter att bolagets verksamhet inom regionbusstrafiken i Uppsala län i mitten på juni förra året kom att övertas av en annan aktör.

Enligt förbundet har uppsägningarna skett utan saklig grund med hänvisning till bestämmelserna om verksamhetsövergångar i Las samt uppsägningsförbudet som enligt förbundet hade inträtt före uppsägningarna.

Parterna är oense om Nobina sade upp arbetstagarna i strid med uppsägningsförbudet i gamla Las. Bestämmelsen innebär att vid övergång av verksamhet ska övergången i sig inte utgöra saklig grund för att säga upp arbetstagaren. Vid övergång av verksamhet från en arbetsgivare till en annan, övergår också de rättigheter och skyldigheter på grund av de anställningsavtal och de anställningsförhållanden som gäller vid tidpunkten för övergången på den nya arbetsgivaren.

Förbundet yrkar på ett allmänt skadestånd på 150 000 kronor vardera för alla berörda arbetstagare.

Arbetsgivarsidan bestrider yrkanden

Bakgrunden är att busslinjetrafiken i Region Uppsala till och med den 12 juni 2022 bedrevs i tre delområden. Ett av dessa utgjordes av regionbusstrafiken i Uppsala, vilken Nobina ansvarade för, medan ett annat företag, Transdev, bedrev busslinjetrafiken i två delområden: Bålsta och Enköping. Efter ett upphandlingsförfarande beslutade Region Uppsala i maj 2021 att Keolis, som också är medlem i Sveriges Bussföretag, skulle bedriva regionens busslinjetrafik från och med den 13 juni 2022. Busslinjetrafikens tre delområden slogs ihop till ett enda område som skulle skötas av Keolis.

I november och december 2021 sade Nobina upp flera arbetstagarna med sista anställningsdag den 12 juni 2022. Uppsägningarna skedde till följd av arbetsbrist då entreprenadavtalet mellan Nobina och Region Uppsala skulle upphöra den 12 juni 2022.

Dessförinnan, sommaren 2021, fick Nobina besked från Keolis om att Keolis gjort bedömningen att den kommande övergången av busslinjetrafiken i Region Uppsala inte skulle utgöra en övergång av verksamhet.

Förbundet: Det är Nobina som ska visa att bolaget haft saklig grund för uppsägningarna och därmed att uppsägningsförbudet inte var tillämpligt.

Av Keolis förberedelseplan framgår att bolaget avsåg att ta över all personal från befintliga entreprenörer. Keolis kom efter Nobinas uppsägningar att anställa cirka 500 personer som var anställda hos Nobina.

Nobina hade vid uppsägningstillfällena full kännedom om att Keolis skulle komma att rekrytera den absoluta majoriteten av bussförarna.

Arbetsgivarsidan: Uppsägningarna berodde på arbetsbrist och de var därmed sakligt grundade. Nobinas verksamhet i Region Uppsala utgjorde inte någon ekonomisk enhet. Uppsägningsförbudet i Las var därför inte tillämpligt. Det är förbundet som har bevisbördan för sin invändning om att uppsägningsförbudet var tillämpligt.

Vid uppsägningstillfällena i november och december 2022 hade Keolis inte anställt någon av Nobinas bussförare eller någon i Nobinas lokala drifts- och arbetsledning. Nobina saknade garantier för att så skulle ske.

Arbetsdomstolen: Av EU:s överlåtelsedirektiv följer att en övergång av verksamhet förutsätter att en ekonomisk enhet går över till en annan arbetsgivare och att enheten behåller sin identitet efter övergången. Med ekonomisk enhet avses en organiserad gruppering av tillgångar vars syfte är att bedriva ekonomisk verksamhet, vare sig denna utgör huvud- eller sidoverksamhet.

I detta fall krävs att det vid uppsägningstillfällena stod klart att huvuddelen av arbetstagarna i verksamheten skulle tas över av Keolis i samband med entreprenörsbytet för att det ska kunna vara fråga om en övergång av en del av en verksamhet enligt Las. Dessutom krävs det att Nobinas verksamhet i Region Uppsala utgjorde en så kallad ekonomisk enhet. När inte verksamhetstillgångarna i form av bussarna skulle tas över i någon nämnvärd omfattning – enligt vad Nobina ostridigt kunde överblicka vid uppsägningstillfällena bara 22 av 196 bussar – kan det nämligen inte anses att en busslinjeverksamhet har bevarat sin identitet om inte huvuddelen av arbetstagarna ska tas över.

Vid uppsägningstillfällena fanns många osäkerhetsfaktorer om i vilken utsträckning Keolis då inledda försök att rekrytera arbetstagare i Nobinas verksamhet i Region Uppsala inför entreprenörsbytet skulle lyckas, alltså om huvuddelen av arbetstagarna skulle komma att tas över eller inte.

Detta innebär att uppsägningsförbudet i Las inte var tillämpligt vid uppsägningarna och att dessa således hade saklig grund i form av den arbetsbrist som skulle inträda hos Nobina vid entreprenörsbytet.

Kommunal hade begärt att Arbetsdomstolen skulle inhämta förhandsavgörande från EU-domstolen om tolkningen av uppsägningsförbudet i artikel 4.1 i överlåtelsedirektivet. Men Arbetsdomstolen anser att det för att döma i målet inte är nödvändigt att begära förhandsavgörande.

Domslut: Kommunals talan avslås. Förbundet ska ersätta arbetsgivarsidans rättegångskostnader med 955 240 kronor.