DOMSREFERAT

Pension måste beakta utländsk föräldraledighet

Rätten till fri rörlighet ställer mer långtgående krav på gränsöverskridande pensionsberäkningar än vad som följer av EU:s socialförsäkringsförordning. Det fastslog EU-domstolen i en dom rörande en tysk person som under lång tid bott i Nederländerna men som sedan valt att gå i pension i Tyskland.

EU-domstolen

Fakta i målet

AVGÖRANDE:  22 feb, 2024

DOM: ECLI:EU:C: 2024:144, 

MÅL: C-283/21. 

PARTER: VA mot Deutsche Rentenversicherung Bund. 

SAKEN: Pension (fri rörlighet).

SAMMANSÄTTNING: 5 domare.

Vid pensionsberäkningen för en tysk kvinna som i stora delar av sitt liv bott på den nederländska sidan i ett tysknederländskt gränssamhälle uppstod frågan hur de föräldraledighetsperioder som hon haft enligt nederländsk rätt under 1980-talet skulle beaktas i Tyskland.

Enligt tysk rätt ska inte sådan föräldraledighet som fullgjorts utomlands beaktas vid pensionsberäkningen. De tyska myndigheterna gjorde följaktligen inte det, men kvinnan överklagade beslutet till tysk domstol som valde att fråga EU-domstolen om det var förenligt med EU-rätten att inte beakta de nederländska föräldraledighetsperioderna.

Frågor om gränsöverskridande socialförsäkring regleras normalt av EU:s socialförsäkringsförordning. Förordningen innehåller bestämmelser för när föräldraledighetsperioder som fullgjorts i en annan medlemsstat ska beaktas.

EU-domstolen konstaterade inledningsvis i sin dom att de nederländska föräldraledighetsperioderna inte var sådana att de tyska myndigheterna var skyldiga att beakta dem vid sin pensionsberäkning, enligt förordningen.

Däremot konstaterade EU-domstolen att den fria rörligheten för personer som skyddas av artikel 21 i Fördraget om den Europeiska unionens funktionssätt (FEUF) också uppställer krav på hur socialförsäkringar får hanteras i gränsöverskridande situationer.

EU-domstolen har I sin tidigare praxis slagit fast att en föräldraledig hetsperiod som utnyttjats i en annan medlemsstat ska ingå i beräkningen med stöd av artikel 21 i FEUF om det funnits ett ”tillräckligt nära samband”. I sin tidigare praxis har EU-domstolen ansett att ett sådant samband funnits när en person såväl före som efter en föräldraledighetsperiod arbetat och betalat in avgifter i det land som sedan skulle komma att betala ut pension (se domen Pensionsversicherungsanstalt, C-576/20, EU:C:2022:525). 

Till skillnad från tidigare praxis hade personen som ansökte om försäkring i detta fall inte betalat in några avgifter, men väl fullföljt de försäkringsperioder som krävdes. Av domen följer dock att den omständigheten inte ska tillmätas någon betydelse. Vid pensionsberäkning ska följaktligen föräldraledighetsperioder som fullgjorts i andra medlemsstater beaktas även om personen i fråga inte har betalat socialförsäkringsavgifter.