Skyddsombud kunde sköta sina uppdrag

Skyddsombudet blev nekad ledighet flera gånger för sina fackliga uppdrag. Men det var varken fråga om något brott mot förtroendemannalagen, arbetsmiljölagen eller kollektivavtalet, anser AD.

Skyddsombudet var sammankallande i medbestämmandegruppen och arbetsmiljöhandläggare. För att kunna sköta sina fackliga uppdrag begärde han ledigt med lön flera gånger under april 2012–maj 2013. När han fick avslag på sina ansökningar lade hans fackförbund tolkningsföreträde sju gånger under perioden.

Byggnads: Företaget bröt mot förtroendemannalagen, bygg­avtalet och arbetsmiljölagen samt kränkte skyddsombudets föreningsrätt genom att inte ge honom den ledighet han behövde för att sköta sina fackliga uppdrag.

Skyddsombudet ska få 500 000 kronor i allmänt skadestånd och förbundet lika mycket.

Arbetsgivarparterna: Skyddsombudet har inte hindrats i sin fackliga verksamhet. Ansökningarna avslogs på grund av bristande information om vad ledigheten skulle användas till.

Arbetsdomstolen: Skyddsombudets arbetsgivare kan inte sägas ha hindrat honom från att fullgöra sitt uppdrag genom att neka honom ledighet. Det beror på att förbundet lagt tolkningsföreträde och att han på det sättet kunnat vara ledig då han behövde det.

Arbetsgivaren har inte systematiskt nekat skyddsombudet ledigt. Han har fått ledigt för en del timmar.

Arbetsgivaren hade fog för sin önskan att få veta mer om vad han skulle använda ledigheten till för att kunna avgöra om han behövde den för att kunna sköta sina fackliga uppdrag.

Domslut: Byggnads talan avslås. Förbundet får betala motpartens rättegångskostnader, 1 388 350 kronor.

Dom: 77/14

Ann Norrby

Fråga experterna