DOMSREFERAT

Uppdragstagare får inte diskrimineras

Uppdragstagare omfattas av EU:s diskrimineringsregler under förutsättning att det har rört sig om ett varaktigt rättsförhållande. Det konstaterade EU-domstolen i ett mål i vilket ett polskt statligt tv-bolag avslutat ett flerårigt samarbete med en uppdragstagare efter att det uppdagats att han var homosexuell.

Fakta i målet

Avgörande: 12 jan, 2023.

Dom: ECLI:EU:C: 2023:9

Mål: C-356/21.

Parter: J.K mot TP S.A.

Saken: Diskriminering

Sammansättning: 5 domare.

TP är ett polskt statsägt bolag som driver en nationell offentlig tv-kanal. Detta bolag anlitade i sju år löpande en uppdragstagare som utförde olika redigeringstjänster för tv-bolaget genom sitt eget bolag. Inför julen 2017 deltog redigeraren i en julmusikvideo som släpptes på hans Youtube-kanal. Musikvideon hade titeln ”Älska oss till jul” och visade ett julfirande med samkönade par. Två dagar efter att videon hade släppts fick redigeraren besked från tv-bolaget om att han inte längre skulle anlitas.

Redigeraren väckte talan i domstol och yrkade skadestånd till följd av diskriminering på grund av sexuell läggning. Tv-bolaget invände mot redigerarens anspråk eftersom den polska diskrimineringslagen bara förbjuder diskriminering vid förnyelse av civilrättsliga avtal på grund av kön, ras, etniskt ursprung eller nationalitet. Sexuell läggning är således inte en diskrimineringsgrund i den aktuella situationen enligt polsk rätt.

För att kunna avgöra målet beslutade den polska domstolen att fråga EU-domstolen om den polska lagen var förenlig med EU-rätten.

EU-domstolen konstaterade inledningsvis att den fråga som var avgörande för målet var huruvida EU:s likabehandlingsdirektiv var tillämpligt för den aktuella situationen.

Artikel 3.1a i likabehandlingsdirektivet föreskriver att det ska vara tilllämpligt även för egenföretagare. EU-domstolen anförde i sin dom att syftet med diskrimineringsreglerna inte bara är att skydda alla som bidrar till samhället genom arbete, oavsett om det görs som arbetstagare eller i egen verksamhet. För att den verksamhet som en egenföretagare utför ska omfattas av direktivets tillämpningsområde ska det emellertid röra sig om ett varaktigt rättsförhållande.

Ytterligare en fråga för tillämpligheten av direktivet var om upphörandet av uppdragsavtalet kunde jämställas med avskedande. Trots att ”avskedande” är en särskild rättslig figur som i nationell rätt reserveras för en arbetsgivares hävning av ett anställningsavtal, menade EU-domstolen att ett diskriminerande upphörande av ett avtalsförhållande med en uppdragstagare ska jämställas med ett avskedande av en arbetstagare.

Sammanfattningsvis konstaterade EU-domstolen att diskrimineringsreglerna i likabehandlingsdirektivet är tillämpliga även i förhållande till uppdragstagare.