EXPERTERNA SVARAR

Kan jag bli avskedad efter att ha stulit för en struntsumma?

Lag & Avtals experter på arbetsrätt är Dan Holke, tidigare vd vid LO-TCO Rättsskydd, Pia Attoff, advokat vid Attoff Law, ochLars Bäckström, arbetsrättsjurist vid Almega. Foto: Pontus Lundahl / TT-Bild

Jag har hört att Arbetsdomstolen ser väldigt strikt på om en arbetstagare stjäl från sin arbetsgivare. Stämmer det verkligen att om man råkat ta något för en struntsumma så riskerar man att bli avskedad, finns det inte någon undre gräns för värdet på stölden?

EXPERTERNA SVARAR

Enligt 18 § lagen om anställningsskydd får avskedande ske om arbetstagaren grovt har åsidosatt sina åligganden mot arbetsgivaren. Det ska handla om ett avsiktligt eller grovt vårdslöst förfarande som inte rimligen ska behöva tålas i något rättsförhållande. Frågan om det i ett enskilt fall finns laga grund för avskedande ska avgöras utifrån en samlad bedömning av såväl förseelsen som omständigheterna i övrigt.

Det är arbetsgivaren som har bevisbördan för att arbetstagaren har begått en handling som är av sådant slag att ett avskedande är berättigat.

Enligt Arbetsdomstolens praxis gäller att beviskravet inte kan sättas lägre än i ett motsvarande brottmål. Det innebär att det ska vara ställt utom rimligt tvivel att arbetstagaren har gjort sig skyldig till stöld av arbetsgivarens egendom.

Arbetsdomstolen har framhållit att det är en självklar utgångspunkt i arbetslivet att arbetstagare inte får ta egendom som tillhör arbetsgivaren eller annan utan tillåtelse från egendomens ägare. Arbetsdomstolen har även i flera fall betonat att tillgreppsbrott riktade mot arbetsgivaren eller som begås på arbetsplatsen kan anses utgöra allvarliga förseelser där den anställde väsentligen åsidosätter sina åligganden.

I rättsfallet AD 2019 nr 49 hade en avdelningschef på ett bevakningsföretag bland annat tillskansat sig egendom som tillhörde arbetsgivaren och låtit arbetsgivaren stå för kostnaden för privata tjänster samt utrustning. AD konstaterade att arbetstagaren i egenskap av avdelningschef med personal- och budgetansvar hade haft en förtroendeställning hos bolaget. Det hade rört sig om ett upprepat handlande och den aktuella egendomen var värd ca 50 000 kronor. AD bedömde att arbetstagaren grovt åsidosatt sina åligganden mot arbetsgivaren på sådant sätt att det funnits laga grund för avskedande.

I ett annat mål pekades ett byggföretags anställd ut för stöld. Utifrån en övervakningsfilm, där delar av ansiktet visserligen var dolt, pekade två personer ut den anställde. AD ansåg därför att det var ställt utom rimligt tvivel att han hade tillgripit byggnadsmaterial från företagets område. Eftersom tillgreppet var riktat direkt mot företaget, begicks på arbetsplatsen samt uppgick till ett inte obetydligt värde förelåg laga grund för avskedandet (AD 2019 nr 35).

Det är principiellt oförenligt med anställningsavtalet att arbetstagaren gör sig skyldig till förmögenhetsbrott riktat mot arbetsgivaren. Även tillgreppsbrott som avsett förhållandevis små värden kan vara grund för avskedande. I rättsfallet AD 1984 nr 48 ansågs bolaget ha haft grund för att omedelbart skilja en väktare från sin anställning på grund av att han vid arbetspassets slut fört med sig en öppnad chokladkartong och en öppnad konfektyrpåse. I rättsfallet AD 1987 nr 61 förelåg grund för avskedande avseende en tidningspaketerare som vid fyra tillfällen stulit sammanlagt 30 tidningar.

AD 1977 nr 67 avsåg en kassörska i en butik som vid två tillfällen förskingrat sammanlagt ca 54 kronor. AD beskrev att arbetstagaren åsidosatt den mest centrala förpliktelsen i sitt anställningsavtal – att ta emot pengar för arbetsgivarens räkning och sedan redovisa dem. Grund för avskedande förelåg. I ett liknande fall hade en anställd vid posten stulit 60 kronor. AD framförde att en posttjänstemans arbete innefattar handhavande av pengar och andra värdehandlingar för både kunders och arbetsgivarens räkning, vilket förutsätter att arbetsgivaren kan känna förtroende för den anställde. Vidare beskrevs att det visserligen handlade om ett enstaka tillfälle och ett ringa belopp, men att bedömningen inte enbart bör inriktas på själva händelsen utan även vilka slutsatser för framtiden som kan dras av det inträffade. Posten hade varit berättigad att skilja arbetstagaren från anställningen genom avskedande.

Arbetsgivaren kan, genom interna regler och policys, behöva tydliggöra om det till exempel är tillåtet för anställda att låna hem viss egendom. I Göta hovrätts dom 2022-10-21 (Mål nr B 1062-21) frikändes en arbetstagare som i tingsrätten dömdes för stöld för att ha tagit ett kaffepaket från arbetsgivaren. Enligt hovrättens majoritet hade det funnits en lokal sedvänja på arbetsplatsen som gjort att varken ansvar för stöld eller egenmäktigt förfarande kunde aktualiseras. De oklarheter som funnits på arbetsplatsen i fråga om vilka lån som var tillåtliga fick genomslag i den straffrättsliga bedömningen i detta fall.

Avslutningsvis är stöld från sin arbetsgivare ett allvarligt brott mot lojalitetsplikten. Det kan därför i ett enskilt fall innebära grund för avskedande oavsett värdet på den stulna egendomen.

Läs mer: