Särbehandling av högpensionstagare ej diskriminering av män

2022-06-01 22:44 Erik Sinander  
EU-domstolen i Luxemburg. Foto: Geoff Pugh/REX

EU-DOM. Även om det finns fler män än kvinnor som uppbär hög pension i Österrike är det inte diskriminerande att behandla högpensionstagare annorlunda än lågpensionstagare. Det fastslog EU-domstolen i en dom rörande den österrikiska pensionsregeln som innebär att de högsta pensionerna inte årligen justeras uppåt.

Enligt österrikiska pensionsregler ska pensioner normalt uppräknas. Om pensionen överskrider takbeloppet om 4 980 euro per månad räknas dock inte beloppet upp.

Tre män med höga pensioner förde talan mot den österrikiska pensionsmyndigheten och menade att pensionsreglerna inte var förenliga med EU-rätten. De anförde bland annat att särbehandlingen av högpensionstagare var ett slags indirekt diskriminering av män eftersom en överväldigande majoritet av de pensionärer som hade pensioner över takbeloppet var män.

Skyldigheten att likabehandla män och kvinnor åtnjuter högsta möjliga rättskällestatus i EU-rätten i och med att det följer av artikel 157 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt (FEUF). Mot bakgrund av att pensionsrättigheterna delvis intjänats före det att Österrike blev medlem i EU tog EU-domstolen ställning till om reglerna alls var tillämpliga.

I denna del konstaterade EUdomstolen att retroaktivitetsförbudet hindrar EU-rätten att bli tillämplig på sådana rättsförhållanden vars rättsverkningar har uttömts. Den begränsningen hindrar dock inte att EU-rättens likabehandlingsprincip är tillämplig för regler om årlig justering av pensioner som i och för sig kan ha tjänats in tidigare.

I frågan om det progressiva pensionssystemet var diskriminerande mot den mycket större gruppen av män som uppbar höga pensioner framhöll EU-domstolen att sådan särbehandling kan motiveras av sakliga skäl och därmed inte vara diskriminerande.

Av domen följer att det krävs att den lagstiftning som missgynnar ett kön på bekostnad av det andra konsekvent och systematiskt eftersträvar målsättningarna att säkerställa en hållbar finansiering av ålderspensionerna och att utjämna pensionsskillnader mellan olika grupper. Avslutningsvis konstaterade EU-domstolen att detta förfarande måste vara proportionerligt.

Erik Sinander

Kommentarer

Välkommen att säga din mening på Lag & Avtal.

Principen för våra regler är enkel: visa respekt för de personer vi skriver om och andra läsare som kommenterar artiklarna. Alla kommentarer modereras efter publiceringen av Lag & Avtal eller av oss anlitad personal.

  Kommentarer